Slett saksbehandling av innbyggerinitiativ

Fylkesrådmannen har i behandlingen av innbyggerinitiativet mot bruk av veisalt kun innhentet faglige råd fra Statens veivesen, som i dette tilfellet er forurenser. «I henhold til §17 i Forvaltningsloven skal forvaltningsorganet påse at en sak er så godt opplyst som mulig før et vedtak fattes,» uttaler Trude Blomseth Thy, leder for Akershus Miljøpartiet De Grønne. «Det har ikke vært tilfellet her. Vi har derfor sendt en innsigelse og bedt om at miljø-og naturfaglige råd og synspunkter innhentes fra etater med kunnskap om dette, som for eksempel Klima-og forurensingsdirektoratet(KLIF).»
Tirsdag 14/3 skulle fylkeskommunens utvalg for samferdsel behandle innbyggerinitiativet mot veisalt, som ble levert og utformet av Glenn Kulleberg, Ski. Initiativet krever at fylkeskommunene går over fra å salte veiene til å benytte mer miljøvennlige metoder, noe Akershus MDG hele veien har støttet. Etter innsigelsen fra Akershus MDG,  samt klage fra Glenn Kulleberg, har fylkesrådmannen avgjort at de må se på saken engang til, for å avgjøre om naturmangfoldloven kommer til anvendelse her, slik Akershus MDG hevder.
Sider som har med skader på miljø og drikkevann er ikke belyst overhodet. Det samme gjelder beregninger av kostnader fra slitasje på veier, bruer og kjøretøyer.
«Vi i Akershus MDG mener innbyggerinitiativet må vurderes i forhold til naturmangfoldloven, da det er dokumentert vesentlige skader på kantvegetasjon og bunnvann i innsjøer nær veier som saltes. Naturmangfoldloven kommer til anvendelse på lik linje med annen sektorlovgivning, og vi mener kravene om vurderinger etter denne må være oppfylt før saken foreligger fylkestinget. Så vidt vi kan se er ikke det tilfellet per i dag», sier Trude Blomseth Thy. Videre sier hun «Vi er fornøyde med at fylkesrådmannen har tatt innsigelsen vår til følge, og forventer å se at saken er belyst fra flere hold, samt at fylkestingets forslag til vedtak ligner mer på intensjonen i innbyggerinitiativet».
Trude Blomseth Thy, leder Akershus MDG, og Glenn Kulleberg, Ski.