AVFALL OG RESSURSER

Dagens høye forbruk er ikke bærekraftig og kan ikke opprettholdes. På sikt må økonomien derfor innrettes slik at produkter gjenbrukes og råmaterialer resirkuleres. Avfall er ressurser og må
inngå i et kretsløp hvor det gjenvinnes til nye råvarer, energi eller jordforbedring. Uansett gir all avfallshåndtering et tap. Det beste er derfor å sørge for at det oppstår mindre avfall. Kommuner og fylkeskommuner kan bidra til dette både ved innkjøpspolitikken og ved å endre arbeidsrutiner. Det avfallet som blir igjen, må i størst mulig grad resirkuleres.

Avfallsbehandling er en kommunal eller interkommunal oppgave. Den viktigste målsettingen må være en høy gjenvinningsgrad. De kommersielle interessene må komme i andre rekke. Kommunene i Akershus har i dag forskjellige typer avfallsbehandling. På Øvre Romerike har noen kommuner kommet langt i kildesortering i hjemmene, samt felles oppsamlingsanlegg (ØRAS). Andre kommuner har satset på hjemmekompostering av matavfall, mens noen ønsker å bruke sentrale anlegg. De Grønne mener at de ulike systemene må evalueres for å finne metoder som fungerer optimalt.
Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.19.46

  • At avfallsmengden skal reduseres så mye som mulig, og at fylket og kommunene går foran i dette arbeidet. Minst mulig restavfall må brennes og mest mulig bør gjenvinnes.
  • At kommunene skal legge til rette for at matavfall og annet organisk avfall inngår i produksjon av biogass. Restprodukter skal kunne brukes til gjødsel og jordforbedring.
  • Legge til rette for naturbaserte kloakkanlegg, slik som resirkulering av gråvann og kompostering av latrine, der det er ønskelig og mulig.
  • At det etableres flere miljøstasjoner eller bedre innsamlingsordninger, slik at det blir lettere for folk flest å resirkulere.
  • At renovasjonsavgiftene tilpasses for å skape størst mulig avfallsminimering og gjenvinning.