Vedtekter for Akershus Miljøpartiet De Grønne

Vedtatt på årsmøtet 11.02.2017

1 STIFTELSE OG GRUNNLAG

Miljøpartiet De Grønne i Akershus (heretter kalt Akershus MDG) er stiftet 19.11.88. Fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram, arbeidsprogram og vedtekter.

2 FORMÅL

Akershus MDG har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Akershus, blant annet ved å søke representasjon i lokale, regionale og nasjonale folkevalgte organ.

3 MEDLEMSKAP, STEMMERETT OG VALGBARHET

a) Som medlem i Miljøpartiet De Grønne regnes den som har fylt 15 år, har betalt kontingent til MDG for inneværende eller foregående år, og ikke har meldt seg ut.

b) Som medlem i Miljøpartiet De Grønne Akershus regnes medlemmer etter første ledd som har folkeregistret adresse i Akershus. Medlemmer som med landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre et annet fylkeslag kommer til fradrag, og medlemmer som har fått tilsvarende samtykke til å tilhøre Akershus MDG kommer i tillegg.

c) Stemmerett og valgbarhet i lagets møter og organer følger medlemskapet etter 3a og b, med følgende unntak: Nye medlemmer og medlemmer som melder seg inn igjen etter opphold får stemmerett og blir valgbare 4 uker etter at kontingenten er betalt. Det er ikke anledning til å stemme på vegne av andre i noen av lagets møter og organer.

4 ÅRSMØTET

a) Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år seinest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne.

Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst 4 (fire) ukers varsel. Innspill til årsmøtet fra medlemmene og fra lokallag sendes fylkesstyret senest 3 (tre) uker før årsmøtet. Endelig innkalling med saksliste og sakspapirer sendes medlemmene senest 2 (to) uker før årsmøtet.

b) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Konstituering, årsmelding, regnskap, budsjett, valg av styre, valg av valgkomite, valg av delegater til landsmøtet og valg av nominasjonskomite foran valgår. Og eventuelt innkomne forslag.

Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og minst 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.

c) Årsmøtet velger etter innstilling fra fylkesstyret en valgkomite med tre (3) medlemmer, samt to (2) varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Medlemmer av fylkesstyret kan ikke sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre til neste årsmøte. Valgkomiteen kan ikke nominere sine egne medlemmer. Årsmøtet skal velge revisor.

d) Året før fylkesvalgår velger årsmøtet en nominasjonskomite på minst 3 medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på valgliste etter valglovens krav og landsstyrets retningslinjer. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Valglisten vedtas av nominasjonsmøtet, som holdes etter at valgprogrammet er vedtatt (jf 4e).

e) Året før lokalvalgår velger årsmøtet en programkomitè på minst 3 medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Programkomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på lokalt valgprogram. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Programmet vedtas på årsmøtet i lokalvalgåret.

f) Nye medlemmer av Akershus MDG må ha betalt kontingent for inneværende år og senest 2 uker før årsmøtet for å ha stemmerett på årsmøtet. For medlemmer som har vært medlem fra året før, så holder det at kontingenten for inneværende år betales senest én (1) uke før årsmøtet.

g) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr. §8) og ved avstemning om behandling av hastesaker som ikke er med i innkallingen (jfr. § 4b). Ved stemmelikhet har forslaget falt.

h) Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med 2 (to) ukers varsel. Når det kreves av minst 10 % av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte kan ikke avholdes mellom 1. juli og 15. august. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som er nevnt i innkallingen.

i) Fylkesårsmøtet skal velge delegater til partiets landsmøte (jfr. §4b). Årsmøtet kan delegere til fylkesstyret å supplere antallet delegater/ varadelegater etter behov. En må være medlem av Akershus MDG for å være delegat på MDG sitt landsmøte.

5 STYRET

a) Styret i Akershus MDG er lagets høyeste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i fylkeslaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller. Styret plikter å følge opp krav fra offentlige myndigheter.

b) Styret består av ni (9) medlemmer, inkludert leder, nestleder, kasserer og sekretær. Leder, nestleder og kasserer velges i særskilte valg på årsmøtet, resten av styret konstituerer seg selv. En av funksjonene, eller ordinær styreplass, tilfaller ett MDG-­medlem utpekt av Grønn Ungdom. Intet kjønn må ha mer enn 60 % representasjon.

c) Landsstyrerepresentant og dens vararepresentant skal være fylkeslagets leder og nestleder, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet.

d) Leder for fylkestingsgruppa bør som hovedregel møte i styret, uten stemmerett med mindre han/hun også er ordinært styremedlem.

e) Styremedlemmene velges for ett år om gangen.

f) Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets representanter er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder ikke dobbeltstemme, og forslaget forkastes.

g) Dersom leder og nestleder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, eller styret blir stående igjen med færre enn 6 medlemmer, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre.

h) Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret. Leder og kasserer har prokura hver for seg. Beløp (utgift) over 10 000 kroner godkjennes av styret. Det skal benyttes ekstern revisor.

i) Fylkesstyret skal bestrebe seg på å gi alle lokallag i fylket fullgod og løpende informasjon om egne vedtak og om aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til eller deltar i.

j) Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i deres arbeid, når lokallaget uttrykker ønske om slik bistand.

k) Det påhviler fylkesstyret å holde seg oppdatert om medlemsutviklingen i kommunene.

6 NOMINASJONSMØTE

a) Nominasjonsmøte for kandidater til fylkes­ og stortingsvalg innkalles etter samme regler som årsmøtet. Innkalling til nominasjonsmøte skal sendes ut seks (6) uker før møtet. Nominasjonskomiteens innstilling skal være lokallagene og medlemmene i hende minst fire (4) uker før møtet. Nominasjonsmøtet bør avholdes innen utgangen av november, og skal avholdes senest innen utgangen av januar. I tillegg til nominasjonskomiteens forslag kan det foreslås kandidater på nominasjonsmøtet, som må være valgbare og ha gitt sitt samtykke.

b) Akershus MDG har en modell med representativ deltakelse på nominasjonsmøtet. Alle lokallag får i utgangspunktet 2 delegater. I tillegg får lokallagene 1 delegat per 15 medlemmer mellom medlemstall 1-100. Lokallag med mer enn 100 medlemmer får i tillegg 1 delegat per 25 medlemmer fra og med medlem 101.

c) Nominasjonskomiteen består av tre (3) medlemmer, med to (2) nummererte varaer. Den velges på årsmøtet året før valgår. Den utarbeider listeforslag som er balansert med hensyn til kjønn og distrikt. Den henvender seg til lokallagene og medlemmene for å få forslag til kandidater. Medlemmene i nominasjonskomiteen kan være medlemmer av valgkomiteen, men ikke ha andre tillitsverv på fylkesplan. Nominasjonskomiteen kan ikke nominere sine egne medlemmer.

7 TOLKNING AV VEDTEKTENE

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig.

8 ENDRING AV VEDTEKTENE

Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet.

9 OPPLØSNING

Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:

– at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det

– at de medlemmene som ønsker å videreføre det, ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til fylkeslag i partiets vedtekter

– at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller

– at det skjer endringer i kommune(fylkes­)strukturen som gjør deling av fylkeslaget eller sammenslutning med andre naturlig.

Ved oppløsning tilfaller fylkeslagets midler Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak, ved manglende vedtak vil landsstyret avgjøre fordelingen av midler.