BOLIGPOLITIKK

Skjermbilde 2015-04-17 kl. 15.04.14
Å bo burde være en menneskerett. Bolig- og kredittpolitikken i Norge de siste tiårene, hvor bolig har gått fra å være en rettighet til å bli kun en vare, har ført til urimelig høye boligpriser og et betydelig klasseskille mellom de som har råd og de som ikke har råd til egen bolig. Dette rammer særlig personer med middels til lav inntekt og ungdom som skal inn på boligmarkedet. Det rammer også de som arbeider ufrivillig deltid og ikke får tilstrekkelig lån til å skaffe seg sin egen bolig. Disse gruppene er henvist til å leie bolig, men mangel på utleieboliger gjør at prisene også her er høye.

Miljøpartiet De Grønne mener at kommuner og fylkeskommuner må stille utleieboliger til disposisjon til kostpris, og sørge for at det bygges flere rimelige leiligheter. Dette vil hjelpe folk inn på boligmarkedet, lette byrdene for de som er nødt til å leie, og senke prisene på både kjøpe- og utleiemarkedet.
Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.19.46

 • At kommuner og fylkeskommuner stiller rimelige utleieboliger til disposisjon for de som ikke slipper inn på boligmarkedet, eller som ikke ønsker å eie. Dette kan gjøres ved oppkjøp eller nybygging. Midler til dette bør komme fra Husbanken, eller en mulig ny boligstiftelse som skal ta hånd om kommunens boliger.
 • At det satses mer på kommunale og andre ikke-kommersielle utleieboliger, og at det etableres et eget program i regi av Husbanken for å støtte opp under dette.
  Skjermbilde 2015-04-17 kl. 15.07.14
  Vi må stille høye krav når boliger bygges. Energiforbruket skal være minimalt, byggematerialer skal gjenbrukes så langt det er mulig og tilpasses strenge krav til helse og miljø. Nye bygg skal ha lavt energiforbruk (passivhus), og helst produsere overskuddsenergi (aktivhus). Varmebehovet kan dekkes med solenergi, jord- og bergvarme, sjø- og vannvarme, varmegjenvinning eller varmepumper og bedre isolasjon som reduserer energitapet. Fjernvarmeanlegg med høy andel fornybar varmeenergi og spillvarme fra industri kan utbygges i tettbygde områder.

  En stor andel boliger i fylket er spredte eneboliger, ofte i stor avstand fra trafikknutepunkter og sentrums-områder. Dette beslaglegger store arealer, gir høy bilbruk med støy og forurensning. For å unngå mer av dette bør rekkehus og leilighetskomplekser i størst mulig grad være regelen ved nybygg. Vi må bygge tett og høyt i byer/tettsteder, og hvert enkelt bygg og kvartal må ha kvaliteter som sikrer gode bomiljøer, uterom og fellesarealer. Det bør vurderes å settes av areal til butikker eller annen næring i grunnetasjer i boligblokker for å legge til rette for arbeidsplasser.
  Skjermbilde 2015-04-17 kl. 15.08.40
  Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.19.46

  • Redusere energibruken. At kommuner og fylkeskommunen blir et forbilde ved å innføre energisparende teknikker i bygninger og at alle kommunale og fylkeskommunale virksomheter miljøsertifiseres.
  • At nybygg i byer og tettsteder må bygges med passivhus- eller aktivhusstandard og at eksisterende bygninger rustes opp mest mulig energieffektivt.
  • At fylket og kommunene går aktivt inn for å bygge ut fornybar energi, særlig sol og jord- og bergvarme, og sjø- og vannvarme, men også vind og biogass og annet, samt fortrinnsvis kjøpe sin energi med opprinnelsesgaranti. Det bør stimuleres til lokalt samarbeid om fornybar energi.
  • At det ved utbygging settes krav til miljøvennlige bygningsmaterialer og at boliger som bygges miljøøkonomisk får et økonomisk incitament.
  • At nybygg i byene skal være areal- og energieffektive og bidra til naturmangfoldet, for eksempel med grønne tak og fasader.
  • Offentlige institusjoner skal plasseres nærmest mulig by eller sentrumsområder for å minimalisere bilbehovet. Universell utforming i det offentlige byrom.
  • Akershus bør gå foran når det gjelder økologisk bygging og planlegging.Vi må produsere energi som ikke forurenser og som ikke innebærer for stor risiko. Fornybar energi og energieffektivisering er blant de raskest voksende sektorene i dag. En energiomstilling i Akershus vil skape nye arbeidsplasser. Regionens næringsliv har god kompetanse innen energi og miljøsektoren må videreutvikles. De Grønne i Akershus er positive til vindkraftverk, forutsatt at det tas tilstrekkelig hensyn til verdifulle naturområder.