DYREVERN

Norsk lov stadfester dyrs egenverdi, men dette blir i liten grad fulgt opp i praksis. Alle familiedyr og ville dyr, så vel som dyr i landbruket, fiskerinæringen, underholdningsindustrien og forskningen, skal ha mulighet til glede, naturlig utemiljø som legger til rette for bevegelse, hvile og dagslys, samt utfoldelse av andre artstypiske og individuelle behov. Dyr har egenverdi utover nytte for oss mennesker og har på samme måte som mennesker evne til å føle smerte. Dette er det viktig å ta hensyn til i matvareproduksjonen. Det må stilles strenge etiske krav til dyrehold, og MDG ønsker at kravene som i dag settes til økologisk produsert kjøtt, fisk, melk og egg skal gjelde for hele landbruket.
Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.19.46

 • Ha levedyktige bestander av rovdyrartene, inkludert mer ulv og gaupe, i Akershus.
 • Økt kontroll og strengere regler mot ulovlig jakt på vilt og spesielt rovdyr i fylket.
 • At kommunene sier nei til sirkus som gjør bruk av ville dyr.
 • Sørge for bedre rydding og sikring av jernbanestrekninger, samt sikre overganger for både mennesker og dyr.
 • Oppfordre hunde- og katteeiere til ID-merking av dyrene sine, og stimulere til kastrering/sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs.
 • Etablere hjelpesentre for mishandlede og hjemløse dyr i de største kommunene.
 • Ha strengere regler for artskartlegging i forbindelse med utbygging.
 • Totalforby pelsdyroppdrett og forby all import av pels.
 • At all kjøttproduksjon skjer etter tydelige krav til minimum inne- og uteareareal for dyrene, og at det settes en høyere minimum levetid før tillatt slakt.
 • At burdrift av høns avvikles og at forholdene innen løsdrift reguleres etter strengere krav til dyrevelferd.
 • Opprette et eget dyrepoliti, og vi mener at ansvaret for dyrevern bør flyttes fra Mattilsynet til et nytt dyretilsyn under Miljøverndepartementet.