ETISK HANDEL OG MILJØVENNLIG FORBRUK

De offentlige innkjøpene som foretas av fylkeskommunen og kommunene i Akershus utgjør store verdier og har stor innvirkning på miljø og klima. Miljøpartiet De Grønne vil derfor at fylke og kommune prioriterer varer som er lokalt produsert, som er etikk- og miljøsertifisert eller som er økologisk produsert. Vi vil også kreve at transporten i forbindelse med varekjøpet skal forgå mest mulig miljøvennlig.Som hovedregel mener De Grønne at offentlige kjøpte varer skal være lokalproduserte – både for
å støtte opp om lokale og regionale produsenter, og med tanke på klimaet. Det vil likevel alltid være varer vi trenger eller ønsker å importere fra andre deler av verden. Vi har da et ansvar for å velge varer som er produsert og forhandlet under rettferdige forhold. Lønnsvilkår og arbeidsforhold er en viktig del av dette. En etisk og miljøvennlig verdenshandel vil kunne bli enda viktigere enn dagens utviklingshjelp, og er dermed et viktig element for å skape en grønn utvikling. Vi kan ikke være bekjent av at vår velstand skal basere seg på slaveri-lignende forhold i andre land, eller at mat og andre varer blir billige gjennom miljøødeleggelse og utnytting av andre mennesker. Hvis det vi importerer vurderes etter strenge etiske og miljømessige kriterier, kan vi gjennom internasjonal handel bidra positivt både til utviklingen i andre land og vårt eget klimaregnskap.

Vi vil arbeide for at det offentlige forbruket preges av nøkternhet og gjenbruk. Reparasjon og kvalitet i materialvalg skal sikre at produktene har lengre holdbarhet og levetid.

Maten som kommunene og fylkeskommunen tilbyr i sine kantiner og serverer barn, unge og eldre skal være næringsrik og i størst mulig grad økologisk, og gjerne lokalprodusert og sesongbasert.

Hverken kommuner eller fylkeskommunen skal plassere kapital i spekulativ finansvirksomhet og kommuner som har slike plasseringer må få pålegg om å avvikle dem.

Akershus Miljøpartiet De Grønne vil
At kommunene skal gå foran når det gjelder innkjøp av miljøsertifiserte produkter,
og at flest mulige enheter i kommunene blir miljøsertifisert.

– Øke innkjøp av Fairtrade-produkter i fylket og kommunene, og ha et større utvalg av Fairtrade-merkede produkter i offentlige kantiner. Vi vil jobbe for at alle kommuner skal bli Fairtrade-sertifisert, og at Akershus skal bli et av landets første Fairtradefylker.

– Arbeide for at fylket og kommunene skal tilslutte seg Initiativ for Etisk Handel.

– Jobbe for at det skal finnes vegetariske og økologiske alternativer i alle offentlige kantiner.
Vårt mål er at minst 50% av maten er økologisk.

– Innføre kjøttfri dag i offentlige institusjoner, virksomheter og kantiner.

– At gjenbruk, vedlikehold og kvalitetskriterier legges til grunn for offentlige 
innkjøp.

– At fylket og kommunene ikke skal bruke regnskogtømmer i sine bygninger.

– Arbeide for at kommuner og fylke tilslutter seg Transparency International og arbeider aktivt mot ulike former for korrupsjon i egen organisasjon og hos leverandører og kontraktører.

– At fylket og kommunene erklærer seg som “skatteparadisfrie” og unngår selskaper som plasserer penger i skatteparadis, og som dermed lurer seg unna skattlegging og innsyn.

– Trekke kommunale driftsmidler, investeringsmidler og pensjonsfond ut av banker, fond og forsikring som er involvert i kull, olje eller gassvirksomhet, og i stedet investere i Fornybarsamfunnet.

– Begrense offentlig låneopptak, da dette både stimulerer forbruk og legger større byrder på fremtidige generasjoner.