KULTUR OG MANGFOLD

Miljøpartiet De Grønne ønsker et mangfoldig og allsidig kulturliv. Kulturen stimulerer nysgjerrighet og kreativitet, som er viktige drivkrefter i samfunnet. Kulturopplevelser medfører ikke de samme miljømessige belastningene som økt materielt forbruk. Kultur knytter mennesker til hverandre og skaper fellesskap og sammenheng. Kulturen kan også utfordre og få oss til å se nye veier. Akershus er et multireligiøst og flerkulturelt fylke, med et mangfold av kulturytringer, religioner og felleskap. De Grønne ønsker dette velkommen og ser at det bidrar til et allsidig samfunn. Akershus MDG vil derfor legge til rette for flere livssynsnøytrale seremonirom, gjerne i tilknytning til gravlunder, flerbrukskirker eller kulturhus.

Norges rolle i verden er i forandring. Vi er ikke bare medborgere i en bygd eller nasjonalstat, men også europeere og verdensborgere. Vi deler de globale utfordringene med alle mennesker på planeten, uavhengig av hva som er deres primære etniske eller kulturelle tilhørighet. Vi har dermed både en utfordring i å bringe videre det vi setter pris på av gammel og nyere kultur her hjemme, og å skape en kultur som både kan romme mangfoldige og til dels fragmenterte kulturuttrykk og identiteter, og noe fellesmenneskelig som kanskje aldri finner sin endelige form.

Vår kulturarv, med håndverkstradisjoner og unike bygninger, kan minne oss om vår fortid og lære oss mye om vår fremtid. Å ta vare på kulturminner og eldre tradisjoner er viktig for å forstå hvor vi kommer fra og for vår identitet, nettopp fordi dagens og morgendagens samfunn utvikler seg så raskt. I takt med samfunnet og verden omkring oss, som er i stadig endring, påvirkes naturligvis også våre kulturuttrykk. Fortiden og fremtiden kan gå hånd i hånd. Fokus kan være på utvikling og nyskapning, uten at det gjør at vi skal glemme fortiden og våre ulike røtter. Akershus er rikt på kulturminner fra industrialiseringen av Norge og fra jordbrukets historie. MDG vil ta et større ansvar i å løfte denne historien fram for kommende generasjoner. Mange steder er også naturhistorien i ferd med å forsvinne. Vi vil sikre at kommunene også tar vare på denne delen av vår arv.

De Grønne ønsker et mediebilde som er kjennetegnet av mangfold, tilgjengelighet, opplysning, kritisk journalistikk og kvalitet i bredeste forstand – og tror at dette er viktige forutsetninger for et godt kulturliv og et dynamisk, kreativt og fritt samfunn. Derfor arbeider vi for et sterkt offentlig medietilbud som skal fungere side om side med markedet og de kommersielle aktørene. Bibliotek,
musikk- og kulturskoler og andre aktører bidrar til et åpnere samfunn, og gir et uvurderlig bidrag til den norske kulturen.

Miljøpartiet De Grønne i Akershus vil arbeide for at det etableres frivillighetssentraler i alle kommuner, og at disse brukes mer aktivt av kommune og fylke. Større satsing på frivillig arbeid gjennom lokale lag og organisasjoner. Foreninger, lag m. m. bør trekkes inn som mer aktive partnere til det offentlige både når det gjelder politikkutforming og til relevante oppgaver i lokalmiljøet.

 

Akershus Miljøpartiet De Grønne vil

 • Legge til rette for flere livssynsnøytrale seremonirom, gjerne i tilknytning til gravlunder, flerbrukskirker eller kulturhus.
 • Gi støtte til «Den kulturelle skolesekken».
 • Arbeide for at hele musikklivet har tilgang til gode og tilpassede lokaler til øving og konserter.
 • At kulturskolene skal få tilstrekkelig støtte til at de kan bli et allment tilbud.
  – At bibliotekene skal fortsatt være offentlig.
 • Støtte opp om frivillig arbeid i forbindelse med forskjellige kulturarrangement o. lign. – Folkehøyskolene skal ha gode vilkår.
 • Ta vare på og verne våre viktigste kulturminner. Dette inkluderer våre industrielle kulturminner i Akershus og kulturminner knyttet til Oslofjorden og vassdragene. I Akershus har vi også viktige kulturminner knyttet til energiproduksjonen.
 • Bidra til synliggjøring av samisk kultur, blant annet i skole og gjennom offentlige flaggdager. Selv om samisk kultur tradisjonelt har stått sterkere i en del andre fylker, så er det også mange samer bosatt i Akershus, og den samiske tradisjonen, og den norske kulturens møte med denne, er en sentral del av vår historie – og samtid.
 • At samisk morsmålsundervisning og språkopplæring sikres for samiske barn bosatt i Akershus.
 • Bidra til synliggjøring av det flerkulturelle og flerreligiøse Norge, gjerne i samarbeid med innvandrerorganisasjoner eller andre frivillige organisasjoner.
 • Større satsing på frivillig arbeid gjennom lokale lag og organisasjoner.
 • Ha flere arenaer og møteplasser for kunst og kultur med bedre tilrettelegging for kulturutveksling internt i fylket.
 • Opprettholde og øke støtte til profesjonell kunst, film og media, og stimulere til mer innovativt kunstnerisk og originalt arbeid regionalt.
 • Stimulere og hjelpe frem nye talenter og ulike aktører med innovativt arbeid innen nye medier i fylket, og dermed samtidig bidrar til nye arbeidsplasser innen spill, interaktiv film, presse m.m.
 • Oppfordre til mer pressestøtte til lokale medier for å sikre mangfold og lokaldemokrati.
 • At kommuner og fylkeskommune sier ja til at tigging skal være tillat.