GRØNN ØKONOMI

Grønn økonomi er framtidens økonomi. Målet er en situasjon der rovdrift på livsgrunnlaget, klimagassutslipp, sosial urettferdighet og uetisk behandling av dyr er erstattet med en ydmyk holdning overfor naturen og et fokus også på kommende generasjoners behov. Menneskeheten kan ikke forbruke mer ressurser eller ha større utslipp enn kloden gjenskaper og absorberer. Grønn økonomi må løse de gjentagende økonomiske krisene og den tiltagende økologiske krisen. Vi må bort fra den ensidige troen på store omorganiseringer, stordriftsfordeler og New Public Management. For verdens fattige har behovet for nye økonomiske vilkår alltid vært akutt. Nå haster det for oss alle: Vi må endre økonomien radikalt før klimaendringer, tap av naturmangfold og forurensning endrer våre livsvilkår dramatisk.

For å bedre miljøet må vi redusere noen aktiviteter og fremme andre. De virkelige kostnadene for å hente ut råvarer og å lage og distribuere produkter må gjenspeiles i prisen på markedet. Dette bygger på prinsippet om at den som forurenser skal betale. Kostnader som belaster miljøet, eller en annen part, skal inkluderes i prisen gjennom skatter og avgifter, eller på andre hensiktsmessige måter. Dette er et viktig prinsipp i klimapolitikken, der varer og tjenesters klimapåvirkning skal gjenspeiles i prisen. For eksempel vil vi legge avgifter på biltransport og bruke inntektene til bedre og billigere kollektivtransport.
Skjermbilde 2015-04-17 kl. 14.53.21

Miljøpartiet De Grønne vil prioritere kortere arbeidstid framfor økt materielt forbruk. At vi i dag produserer langt mer per arbeidstime enn våre forgjengere, har gjort livet lettere. Vi har fått kortere arbeidsdager og lengre ferier, men mesteparten av produktivitetsøkningen er tatt ut i form av økt kjøpekraft og forbruk. Dette vet vi at ikke er bærekraftig. Redusert arbeidstid vil gjøre at det blir mere tid til frivillig arbeid, omsorg for nær familie, politisk virksomhet, nabolagsdugnader og annet ulønnet arbeid.

I første omgang må det legges til rette for forsøk og avtalefestede ordninger med kortere arbeidstid. I dag reduseres arbeidstiden ufrivillig ved bruk av deltidskontrakter. Dette rammer ofte ansatte i helsevesenet eller i lavtlønnede yrker og enslige forsørgere. MDG vil jobbe for å begrense bruken av ufrivillige deltidskontrakter. Samtidig vil vi ha redusert arbeidstid framfor økt kjøpekraft.

De Grønne mener at det er det offentliges ansvar å utvikle gode og effektive organisasjonsformer for å sikre innbyggerne de beste tjenestene. Innføring av eiendomsskatt bør vurderes fremfor å øke gjeldsbelastningen. Der hvor konkurranseutsetting kan være en god løsning for bedre tjenester er De Grønne åpne for det. Private foretak, særlig ideelle organisasjoner og andre ikke-kommersielle foretak, kan utgjøre et godt supplement til det offentlige og bidra til større mangfold. Hvis private aktører kun blir konkurransedyktige gjennom å gi dårligere tilbud eller kutte ned på ansattes rettigheter, så støtter ikke MDG at offentlige midler skal gå til det.

De Grønne ønsker å gjøre arbeidslivet tilgjengelig for flest mulig av landets innbyggere, uavhengig av kjønn, alder, arbeidskapasitet eller grad av funksjonshemming. Vi mener det er en menneskerett å kunne bidra til den felles verdiskapingen og i det sosiale livet som arbeidslivet er. Arbeidsplassene må tilrettelegges slik at funksjonshemmede og folk med nedsatt arbeidsevne i større grad kan delta på lik linje med andre. Fylket og kommunene må i samarbeid med fagbevegelsen finne løsninger som sikrer bedre lønnsbetingelser for lavtlønnede i omsorgsektoren. Dette for å sikre fremtidig rekruttering og kvalifisert arbeidskraft.
Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.19.46

 • Skaffe flere lærlingplasser i fylket, kommunene og i næringslivet i Akershus.
 • Skape flere jobber for mennesker med nedsatt funksjonsevne i offentlig sektor og tilrettelegge for at private bedrifter ansetter folk med funksjonshemninger.
 • Arbeide for at offentlige og private bedrifter samarbeider med fagbevegelsen om forsøk med tariffavtaler der redusert arbeidstid erstatter reallønnsøkning. Støtte forsøk med 6-timersdagen i fylket, kommunene og i næringslivet i Akershus.
 • At fylket og kommunene reduserer bruken av ufrivillig deltidskontrakter. Men det skal være lettere å jobbe deltid for de som ønsker det. Særlig slik at foreldre må tilbys kortere arbeidstid og få større muligheter til å være hjemme med små barn.
 • Ha en utvidet norsk arbeidsmiljølov med solidaransvar som hovedprinsipp; øke fagorganisertes innsynsrett i arbeidsforholdene, likestille turnus- og skiftarbeid, reell likelønn, ingen aksept for sosial dumping.
 • At fylket og kommunene i Akershus går foran og inngår et samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, og oppfordrer partene til å finne løsninger som sikrer bedre lønnsbetingelser for lavtlønnede i omsorgssektoren.Skjermbilde 2015-04-17 kl. 14.55.40
  Akershus vil i årene som kommer oppleve en betydelig vekst i innbyggertallet. For å bidra til å løse utfordringene må fylket og kommunene sørge for tilrettelegging for lokale arbeidsplasser, blant annet for å begrense transport over store avstander i regionen. MDG mener at det først og fremst må satses i nye bransjer – som satsing på miljøteknologi, grønn innovasjon og bærekraftig produksjon og handel. Fornybar energi, energieffektivisering og andre grønne løsninger er blant de raskest voksende sektorene i dag. En energiomstilling i Akershus vil skape mange nye arbeidsplasser samtidig som det utvikles nye virksomheter og ny teknologi. Akershus må investere i solenergi, jord- og bergvarme, sjø- og vannvarme, vindkraft, vann, kloakk og renovasjon.

  Små og mellomstore bedrifter er en viktig del av Akershus sin fremtidige økonomiske utvikling. En stor del av veien til en positiv økonomisk utvikling går gjennom disse. Det må legges til rette for en økonomisk utvikling som innbefatter allsidighet, mer gjenvinning, lavere utslipp og mindre sløsing med våre samlede ressurser. MDG går inn for at det opprettes småbedriftssentre som kan tilby nettverk, opplæring, rådgivning og støtte til lokale gründere og bedrifter under etablering.

  MDG vil støtte forskning og utvikling, og arbeide for økte investeringer i den kunnskapsbaserte industrien. Det er viktig at fylket bygger arenaer for samarbeid mellom næringslivet og høgskoler og universiteter i hele Oslo- og Akershusområdet. På denne måten vil vi fremme utvikling av miljøvennlig teknologi og bygge opp lokale kunnskapsmiljøer som kan bidra til å utvikle arbeidsplasser for fremtiden.

  Akershus må være en pådriver for at en ny støtteordning innføres og tilbys dem som allerede har en jobb og som vil ta steget ut med å starte eller utvide en bedrift. Støtten skal også kunne gis til dem som har en jobb og som vil øke sin kompetanse gjennom studier. Et regionalt ”såkornfond” som regionen og staten bør danne skal gis økt risikokapital. Fondet må prioritere innovative små og mellomstore industri- og servicebedrifter, samt arbeide for å styrke næringers langsiktige bærekraftige konkurranseevne.

  I det moderne Akershus er det behov for folk som tør å starte og drive bedrifter. Gründere og bedrifter må gis gode forutsetninger for å starte nye og utvikle eksisterende virksomheter. Den positive viljen til forandring som finnes i bedriftene skal oppmuntres til å gå hånd i hånd med langsiktig og bærekraftig utvikling. For å møte utfordringene som Akershus og verden står overfor må fylket sørge for innovasjon og skape best mulige forutsetninger for en grønn omstilling – flere arbeidsplasser, bedre velferd og satsing på miljøteknologi. Behovet for ideer, mot og initiativ er stort. Det bør ikke bygges nye bilbaserte kjøpesentre eller offentlige tilbud. Disse må plasseres i sentrumsstrøk eller ved kollektivknutepunkt, så publikum blir uavhengig av daglig bilbruk.
  Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.19.46

  • At Akershus fylkeskommune skal investere i solenergi, jord- og bergvarme, sjø- og vannvarme, vindkraft, vann, kloakk og renovasjon. Eldre vannkraftverk må oppgraderes.
  • Sikre offentlig eierskap og politisk kontroll med infrastruktur og velferdstjenester, energi og drikkevann.
  • Legge til rette for produksjon, videreforedling og salg av lokaldyrket mat og økologiske produkter. Arbeide for andelslandsbruk.
  • At fylket og kommunene sørger for tilrettelegging for lokale arbeidsplasser. Akershus har et uutnyttet potensiale for økoturisme og gårdsturisme, noe som kan skape arbeidsplasser og være med på å synliggjøre de unike naturverdiene i fylket.
  • At det opprettes lokale småbedriftssentre som kan tilby nettverk, opplæring, rådgivning og støtte til lokale gründere og bedrifter under etablering.
  • Investere i lokal forskning og utvikling og arbeide for økte investeringer i kunnskapsbasert industri i vår region.
  • Prioritere satsing på miljøteknologi, fornybar energi, energieffektivisering og andre grønne løsninger samt etisk profil ved tildelinger av konsesjoner til næringslivet.
  • Avvikle Kjellerreaktoren, når konsesjonen utløper i 2018.
  • Arbeide for at kommunale bygg så sant det er mulig skal ha solcelle-panel, så lenge dette ikke kommer i konflikt med grønne tak.
   Skjermbilde 2015-04-17 kl. 15.02.28