HELSE FOR ALLE

De Grønne vil ha en helsetjeneste som er mest mulig lik over hele landet, og som samtidig er desentralisert. Helsepolitikken bør satse mer på forebyggende tiltak, som kosthold og livsstil. Vi mener at politikerne har overlatt for mye myndighet i helsevesenet til administrasjonen. Sykehusene styres i dag av helseforetakene og lokale sykehus blir lagt ned. De Grønne vil at politikerne skal ta tilbake styringen. Vi vil at sykehusene skal styres etter medisinske, ikke forretningsmessige prinsipper. Miljøpartiet De Grønne går inn for et offentlig finansiert helsevesen, supplert av private, ikke-kommersielle aktører. Helsetilbudet – også tannhelse – må være tilgjengelig for alle aldersgrupper. Tannhelsetjenestene skal være gratis frem til fylte 25 år.

Samhandlingsreformen skal bringe mer ansvar for helsetjenesten ut til kommunene og legge mer vekt på forebyggende medisin. De Grønne er enige i dette, men krever at kommunene blir tilført midler som gjør at de kan foreta en slik opprusting. Vi er skeptiske til en modell hvor kommunene kjøper plass til pasienter på sykehusene. Det kan føre til at de ser seg nødt til å spare penger, selv om det går ut over innbyggernes helse. De Grønne ønsker å opprettholde en desentralisert sykehusstruktur. Vi vil ha akuttfunksjoner, som legevakttjeneste, geografisk spredt, slik at det blir kort transport i tilfeller hvor tidsfaktoren er avgjørende.
Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.19.46

 • Ha sunn mat, inkludert vegetariske alternativer, i alle offentlige institusjoner, og forbud mot brus- og godteri-automater på skoler.
 • Ha et offentlig helsevesen, supplert av private, ikke kommersielle virksomheter. Ha en grundig revurdering av helseforetaksmodellen og bruken av stykkprisfinansiering.
 • At samhandlingsreformen ikke fører til at behandling av syke gjøres avhengig av kommunenes økonomi.
 • Ha et samfunn som i størst mulig grad inkluderer mennesker med funksjonshemminger, utviklingshemminger og kronisk sykdom. – Bedre oppfølging av krav til universell utforming ved kommunale og fylkeskommunale byggeprosjekter og arealplanlegging.
 • At kommunene skal si nei til at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.

Skjermbilde 2015-04-17 kl. 15.24.25

Miljøpartiet De Grønnes viktigste mål i helsepolitikken er forebygging i videste forstand. En lang rekke helseproblemer henger sammen med usunn mat, inaktivitet, dårlig fysisk miljø ute og inne, samt sosiale forskjeller. Økologisk mat, bilfrie byer og samfunnslønn er grønne grep som i høyeste grad er helsepolitikk. I skolen vil bygging av selvfølelse og trygghet, blant annet gjennom fokus på trivsel og konfliktløsning, kunne forebygge både psykiske problemer og voldsbruk. Helsevesenet må legge til grunn at mennesket er en helhetlig organisme i et fysisk og sosialt miljø.

Vi vil styrke samarbeidet mellom somatisk og psykiatrisk medisin, og mellom etablert medisin og komplementære behandlingsformer.

Samfunnet må tilrettelegges slik at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta på sine premisser og slik at de har mulighet til å bruke sine ressurser til eget og samfunnets beste. Utforming av offentlige bygninger, gateplan, kulturminneområder o.l. må ha universell utforming, slik at de er tilgjengelige for alle.

Et bredt utvalg av muligheter innenfor idretten er viktig for at alle skal kunne finne en form for mosjon som passer best for dem selv. Det er viktig at det finnes gode forutsetninger for både etablerte idretter med mange utøvere og idretter som har færre utøvere, mosjon og lek. Alle skal ha mulighet for å drive med idrett, uavhengig av økonomi og hvor man bor i Akershus.

Gode muligheter for mosjon og friluftsliv bedrer folkehelsen. Nærhet til natur og mulighetene for spontant friluftsliv og uorganiserte aktiviteter i grønne omgivelser er viktig ikke bare for barn og voksnes trivsel, men også for vår helse. Tilsvarende gunstig er det med et bosetningsmønster og en livsstil hvor vi i stor grad velger gange og sykkel til daglige gjøremål.
Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.19.46

 • Arbeide for små lokale idrettsanlegg, siden det gir best effekt på folkehelsen.
 • Utvikle offentlige grønne lunger som sikrer mulighet for også for uorganisert fysisk aktivitet og lek i trygge omgivelser.
 • Legge vekt på forebygging av overvekt og livsstilssykdommer.
 • At tannhelsetjenester skal være gratis fram til fylte 25 år. Deretter inkluderes i egenandels-ordningen gjennom folketrygden.
 • At offentlig investeringsstøtte til private aktører i velferdssektoren må tilbakeføres ved opphør av virksomheten eller kontraktsforholdet.
 • Støtte breddeidrett.
 • Beskytte allemannsretten, ikke minst ved å holde strandsonen åpen for fri ferdsel, og utvikle kyststiene rundt fjorden.
  Skjermbilde 2015-04-17 kl. 15.39.03
  Skjermbilde 2015-04-17 kl. 15.39.55

  Psykiske plager og lidelser representerer et betydelig folkehelseproblem som fører til redusert funksjonsevne i hjem og skole/arbeid og tap av livskvalitet. Psykiske lidelser kan forebygges. Det handler om målrettet arbeid og gjennomtenkte tiltak allerede for de minste barna og må gjennomstrømme alle deler av samfunnet, fra skole, via arbeidslivet til eldreomsorgen. Behandlingsapparatet må våge å gå nye veier, med mindre vekt på medisinering og mer vekt på bedringsprosesser og medisinfrie behandlingsmetoder.

  Den behandlingstrengende må i størst mulig grad få medvirke i utarbeidelsen av eget behandlingsopplegg, hvor motivasjon og oppmuntring, vekt på selvstendighet, ressurser og egenverd må ha høyt fokus i samhandling og behandling. Bruker- og pårørendeorganisasjoner må i størst mulig grad delta i utarbeidelse av behandlings- og tjenestetilbud. Verdige boforhold, anstendig økonomi og mulighet til aktivitet er essensielt.

  Miljøpartiet De Grønne i Akershus ønsker å bidra til åpenhet og aksept for at store deler av befolkningen kan oppleve periodevise psykiske kriser eller andre livsutfordringer, slik at det ikke skal behøve å oppleves som så stigmatiserende og føre til at folk varig faller ut av arbeidslivet. Mange kan med en viss tilrettelegging eller aksept leve greit med psykiske utfordringer, på samme måte som man også kan være helt eller delvis i full funksjon med fysiske sykdommer eller plager.
  Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.19.46

 • Styrke samarbeidet mellom somatisk og psykiatrisk medisin, psykologi og ernæringsfag, og senke terskelen mellom de ulike profesjonene.
 • Styrke det psykiske helsevernet. Alle som trenger psykolog/psykoterapi skal få tilbud om det.
 • Støtte opp om samarbeid mellom kommunene og frivillige organisasjoner som har fokus på psykisk helse, og bidra til at det utvikles bedre aktivitetstilbud eller møteplasser for personer med psykiske problemer.
 • Oppmuntre til fleksible arbeidslivsordninger, som gjør det lettere for folk som sliter å arbeide deltid når formen tillater det.

Skjermbilde 2015-04-17 kl. 15.41.27

Miljøpartiet De Grønne anser rusavhengighet primært som et helseproblem som må behandles, uansett om rusmiddelet er lovlig eller ikke. Opplysning og annen innsats for å redusere skadevirkningene av misbruk, enten det dreier seg om tobakk, alkohol, medisin eller narkotika, må baseres på saklig informasjon og profesjonell, medmenneskelig behandling.

Norge har i dag en politikk som straffer dem vi ønsker å hjelpe, og de rusavhengige er blant de som har det vanskeligst her i landet. Norge er en versting når det gjelder overdosedødsfall, og kapasiteten til hjelpeapparatet er for liten. Nullvisjonen for rus har ikke klart å minske misbruket og politiet sløser bort ressurser på å forfølge vanlige brukere. Ruspolitikken må legge mer vekt på forebygging, skadereduksjon og legemiddelassistert behandling. Hjelpeapparatet må styrkes. De Grønne mener dette vil spare samfunnet for store kostnader. Ved å stabilisere brukerne og fjerne jaget etter illegale stoffer, vil flere kunne bli mottagelige for behandling der rusfrihet og livsmestring er målet.
Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.19.46

 • Bygge flere omsorgsboliger for personer med psykiske sykdommer og rusavhengige og skape flere gode aktivitetstilbud for disse.
 • Utvikle et sterkere ettervern for rusmisbrukere, med et mangfold av samhandlende og gjerne samlokaliserte behandlingsmåter.
 • Kjempe for et anstendig liv for de som ikke greier å bli rusfrie, også når dette krever regulert medisinsk bruk av ellers ulovlige rusmidler.

Skjermbilde 2015-04-17 kl. 15.43.30

Ingen må diskrimineres på grunn av alder. Det må legges til rette for og oppfordres til at pensjonister deltar aktivt i samfunnet og bidrar til mangfold og velferd. Mange eldre har store ressurser som det må tilrettelegges for at de får brukt. En annen utfordring er at mange eldre lider under mangel på sosial omgang. Besøks- og støttekontaktordninger må utvikles til å bli en ordinær del av eldreomsorgen. Mange friske eldre, og andre utenfor vanlig yrkesliv, kan gjøre godt helsearbeid på denne måten. Eldreomsorgen skal preges av verdighet og respekt. Trivsel og god livskvalitet skal ivaretas etter de eldres egne ønsker og behov. De eldre og deres pårørende må få større medvirkning i utformingen av aktuelle tilbud, og deres ønsker og behov skal få veie tyngre enn i dag.

De Grønne mener sykehjem bør bygges i tilknytning til nærmiljøet, fortrinnsvis med sosiale arenaer som bibliotek og kafé i samme bygning og nærhet til grøntarealer som park eller skog. Vi støtter tiltak som samarbeid mellom eldresentre, sykehjem og barnehager, hvor barn og eldre kan få glede av samvær med hverandre. Tiltak som disse vil fremme deltagelse i samfunnet og er vist å øke trivselen til både beboere og ansatte. Eldre og pleietrengende skal, så langt det lar seg gjøre, kunne velge hvor de vil bo og hva slags hjelp de vil ha. Samfunnet må stille til rådighet et bredt spekter av tilbud, og støtte eldre som ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig. Eldre med ektefelle/samboer som ønsker å bo sammen etter at de har flyttet til sykehjem e.l. må ha rett til dette. Det må legges til rette for at eldre som bor på sykehjem e.l. kan ha kontakt med dyr, samtidig som man tar hensyn til allergikere.

Raskere utskriving fra sykehus fører til at eldre med større pleiebehov overføres til sykehjem. Dette krever opprustning av sykehjemmene. Alle bør sikres mulighet for enerom. Demensomsorgen må styrkes, slik at demente får bo i skjermede og oversiktlige enheter.

Mange eldre overmedisineres. Vi ønsker en bedre helhetlig medisinsk plan for den enkelte med fokus på supplerende behandling, trivselsøkende tiltak, godt kosthold, obligatorisk legemiddelgjennomgang og bedre bivirkningsrapportering. Det finnes mange eksempler på at tiltak som medbestemmelse med hensyn til behandlingsmåte, økt tilknytning til nærmiljøet, musikkterapi og kontakt med dyr, har ført til minsket behov for medisinering.

Miljøpartiet De Grønne i Akershus mener eldreomsorg er et offentlig ansvar, men er åpne for at private, ikke-kommersielle aktører kan ha et supplerende tilbud, så lenge de forholder seg til gjeldende tariffavtaler for ansatte og har fokus på trivsel for beboerne og ikke lønnsomhet.

Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.19.46

 • At det legges til rette for at eldre kan delta aktivt i samfunnslivet.
 • At eldre sikres god pleie og omsorg for å kunne bo hjemme og ha kontakt med naturen og sitt vante miljø, så lenge de ønsker og det er forsvarlig.
 • At eldre som har bodd sammen må ha rett til å bo sammen om den ene flytter til en (annen) omsorgsinstitusjon.
 • Fremme individuelt tilpassede løsninger med ulike boalternativer, som generasjonsboliger eller bokollektiver.
 • Bidra til utvikling av boformer som danner rammer for fellesskap og mangfold, for eksempel ved å bygge i tilknytning til kafe, bibliotek og andre arenaer for aktiviteter og arrangementer.
 • Sikre økt grunnbemanning og tverrfaglige tilbud ved ulike omsorgstiltak, så de eldre sikres stabilitet og trygghet, uten stadige utskiftninger i personalet.
 • At personalet gis mulighet til utvidet stillingsprosent og bedre lønnsforhold. Omsorgsarbeid må oppvurderes.
 • Ha økt tilrettelegging for frivillig innsats som supplement i eldreomsorgen. Pårørende må gis bedre mulighet til permisjon og omsorgslønn for å ta seg av sine nærmeste.
 • Ha en eldreomsorg hvor fokus er på kvalitet, trygghet og omsorg og tilstrekkelig tidsbruk.
 • At det legges til rette for at eldre som bor på sykehjem e.l. kan ha jevnlig kontakt med dyr, samtidig som det tas hensyn til allergikere.
 • Forebygge ensomhet, fysisk inaktivitet og depresjon hos eldre gjennom f.eks. opprettelse av lokale samlingssteder, aktivitetssentre og besøksordninger.
  Skjermbilde 2015-04-17 kl. 15.48.02