INTEGRERING

Av en lang rekke grunner er det mange som flykter eller flytter til Norge fra andre land. Etter hvert er klimaflyktninger en betydelig del av disse. Norge bør ta et medansvar for mennesker som flykter på grunn av ulevelige klimaforhold eller på grunn av kriser som oppstår i kjølevannet av disse.

De Grønne mener det er viktig å skape et inkluderende samfunn og at dette skapes best ved deltagelse. Det gjelder alle, men ikke minst innvandrere og asylsøkere. Tusener har også fått oppholdstillatelse i Norge, men lever i statlige mottak og venter på utplassering til kommuner. Kommunene må derfor ta i mot flere flyktninger enn i dag, og vi mener det er riktig å prioritere mottak av enslige mindreårige flyktninger. Om det var våre egne barn som måtte flykte, ville vi takke det land og de menneskene som tok seg av dem på best mulig måte.

Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.19.46

  • Jobbe for at kommunene tar i mot flere flyktninger og asylsøkere enn i dag, slik at tiden på statelige mottak ikke blir lenger enn nødvendig etter at de har fått godkjent opphold i Norge. Det vil bidra til at folk kommer raskere i jobb og utdannelse, og er ikke bare gunstig for innvandrerne selv, men bidrar også til at de raskere vil kunne ta vare på seg selv og bli positive bidrag til samfunnet.
  • Arbeide for at kommunene tar i mot en større andel mindreårige asylsøkere, men også jobbe for at de statlige overføringene til dette bedres.
  • Ha gratis kjernetid i barnehager for barn av foreldre med minoritetsbakgrunn eller dårlig økonomi.
  • Styrke frivillige tiltak som Røde Kors-flyktningeguider, flerkulturelle møteplasser og oppmuntre til samarbeid med frivillige organisasjoners arbeid med innvandrere og særlig innvandrerungdom. Ikke minst kan friluftsorganisasjonene være viktige samarbeidspartnere for kommunene.
  • Arbeide for at flere flyktninger kan bidra i frivillighetsarbeid, både som en måte å aktivisere dem før de kommer i vanlig arbeid, som en måte å skape integrering i et lokalmiljø, for at de skal få brukt noen av sine ressurser og bidra der de kan, og for å skape større forståelse for flyktningers livssituasjon.