Fotocredit:

Nominasjonskomitéen

Nominasjonskomitéen ble valgt av Årsmøtet 2016 i Miljøpartiet De Grønne i Akershus, og besto av:

Kristin Eriksen fra Nesodden (leder), Gabriel Kielland fra Fet (medlem), Kim Zimmer fra Bærum (medlem), Pål Ivar Brekke fra Nes (vara) og Cecilie Rolseth fra Asker (vara). Komitéen representerte bredde både i perspektiver, geografi og erfaringer i partiet.

Nominasjonskomiteens arbeid

Komitéen har ansvar for å innstille på en liste med kandidater, basert på innspill fra partiets medlemmer og lokallag, som nominasjonsmøtet den 12. november skal ta stilling til.

Komitéens arbeid begynte i mars 2016 og har fulgt nominasjonskomitéens retningslinjer, basert blant annet på Miljøpartiet De Grønne i Akershus vedtekter, Miljøpartiet De Grønnes nasjonale vedtekter og retningslinjer, samt valgloven. Alle i nominasjonskomitéen har signert taushetserklæring.

Det ble tidlig utarbeidet kriterier for å vurderere kandidater som ønsket å stå på stortingslisten. Kandidatene har blitt vurdert etter disse kriteriene:

– har politisk engasjement og teft

– har evne og vilje til å skape politisk gjennomslag

– har kunnskap og erfaring som vil styrke det grønne prosjektet

– ønsker og evner å være en aktiv formidler av De Grønnes politikk i den offentlige debatten

– ønsker å delta i skoleringsarbeid i partiet

– vil gjøre en aktiv og synlig innsats i valgkampen

– evne og vilje til å skape positiv oppmerksomhet om partiet og vår politikk

For kandidater til den øverste delen av listen er det lagt særlig vekt på gode samarbeidsevner, lagforståelse og evne til å motivere andre, evne til å sette seg inn i store og komplekse saker, samt til å utvikle og formulere politiske forslag på vegne av partiet.

Kandidatene må kunne stille seg bak partiets prinsipprogram og i hovedsak være enig i partiets politikk. Alle kandidater skal være medlemmer av Miljøpartiet De Grønne når nominasjonsmøtet avholdes. Nominasjonskomitéen står fritt til å vurdere kandidatene så lenge de er valgbare etter valgloven.

Kandidatene er innstilt i en helhet, hvor kandidatene har kvaliteter som utfyller hverandre og ivaretar viktig kompetanse, kvaliteter og verdier på en god måte. Vi har lagt vekt på at listeforslaget skal balanseres mht politisk profil, alder, kjønn, geografi, erfaring, etnisk bakgrunn, synlighet og kontaktflate på en slik måte at treffer hele vårt velgergrunnlag og skaper motivasjon i størst mulig del av organisasjonen.

I løpet av prosessen har vi

  • Kontaktet over 60 kandidater

  • Gjennomført over 50  intervjuer

  • Gjennomført 10 fellesmøter

  • Hatt ukentlig kontakt på telefon og e-post

  • Koordinert vårt arbeid med nominasjonskomiteene i andre fylker

  • Komiteen avsluttet arbeidet med innstillingen 30.09.16

Komitéen har selvfølgelig ikke vært enige hele tiden, men er stolte av at vi har beholdt en god tone helt frem til målstreken. Vi har lykkes med å skape en god prosess med åpen dialog, takhøyde, respekt og åpenhet for hverandres perspektiver. Komitéen har vært opptatt av å gjennomføre ryddige prosesser. Komitéen er enstemmig og samlet om innstillingen.