Åpent brev til Ski, Vestby og Nesodden kommunestyrer

Nei til giftsprøyting fra helikopter.

Ti skogeiere i Follo har sammen med Viken skog søkt om å få sprøyte skogene sine med Monsantos Roundup fra helikopter høsten 2012. Roundup består blandt annet av 41% glyfosat, som er en systemisk plantegift.

I Sverige har giftsprøyting fra helikopter/fly vært forbudt siden slutten av 70-tallet, og EU fremmer i disse dager et forslag om tilsvarende forbud. Grunnene til dette er mange, blant de mest graverende er at glyfosat er svært giftig for vannlevende organismer, og har lang nedbrytningstid i vann. Det tar mange år for plantesamfunn som har blitt utsatt for en slik sprøyting har fått tilbake sin naturlige artssammenssetning, og det fjerner næringsgrunnlaget for ville dyr og fugler.

Tre av områdende hvor det søkes om sprøyting i Ski kommune er i nær tilknytning til dammer, to til Kværnerbekken hvor vi bl.a. har øyenstikkere, og en til en skogsdam hvor det er registrert liten salamander. Glyfosat er vært giftig for disse og andre vannlevende organismer. Utover dette kan man på Monsantos produktside for Roundup lese at det kan ta opp til en måned før giftens virkning får plantene til å visne, og at barn og kjæledyr bør unngå området som er sprøytet til plantene er visnet ferdig. De fleste av områdene i Follo hvor det er søkt om teppesprøyting av Roundup er nær frilufts- og rekreasjonsområder for befolkningen.

I følge Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog, gitt av Landbruksdepartementet 04.08.1987 kan kommunene kreve at skogeiere følger kommunens retningslinjer ved denne typen sprøying, og de kan la være å gi tillatelse. Rådmannen i Ski har uttalt at han ikke vil tillate denne typen sprøyting i Ski, og Miljøvernavdelingen til fylkesmannen i Oslo og Akershus fråråder det. Vi i Akershus Miljøpartiet De Grønne oppfordrer kommunestyret i Ski til å følge disse rådene, og vi oppfordrer kommunestyrene i Vestby og på Nesodden til ikke å godta teppesprøyting av glyfosat fra helikopter i sine kommuner. Akershus MDG støtter forslaget fra rådmannen i Ski om å endre forskriften fra 1987 slik at denne typen spredning blir forbudt.

 

Med vennlig hilsen  Akershus Miljøpartiet  De Grønne, Ås Grønne Studenter, Vesby Miljøpartiet De Grønne, Nesodden Miljøpartiet De Grønne, Ski Miljøpartiet De Grønne og Ås Miljøpartiet De Grønne