Bingen Lenser

Miljøpartiet De Grønne i Akershus mener at Bingen lenser med alle sine kulturminner må få det samme formelle vernet som Fetsund Lenser. Den eldste og opprinnelige historia om tømmerfløtinga er knyttet til Bingen lenser, som er et helhetlig anlegg.

På kulturminnevernkonferansen på Blaker Skanse i oktober 2010 presiserte Riksantikvar Jørn Holme hvor viktig det er at alle kommunene på Romerike registrerer sine kulturminner med tanke på bevaring. For Bingen lenser ble dette gjort gjennom frivillig arbeid allerede mellom 1997 og 2003. Bingen lenseminneforening og Blaker og Sørum historielag må takkes for en betydelig arbeidsinnsats.

Fetsund Lenser har siden etableringen som museum i 1990, utviklet seg til å bli et av fylkets største besøksmål. Samtidig fungerer Fetsund Lenser som tradisjonsbærer og stolthet for lokalbefolkningen. ”Storelva” med sin natur og kultur finner en streng i oss alle og knytter oss til historia i tid og rom.

Mette_Sperre133X200Historia om tømmerfløtinga startet i Sørum. Da jernbanebrua over Glomma ble bygget i 1860, måtte all sortering og bunting av tømmer som hadde foregått ved Bingen lenser, flyttes nedenfor brua til Fetsund. Fra da av ble tømmeret løsfløtt fra Bingen til Fetsund. Bingen lenser fikk etter dette en ny funksjon, med ”atthold”. Dette var å stoppe, samle og porsjonere tømmeret for det videre arbeidet på Fetsund. Bingen og Fetsund Lenser har siden 1861 fungert som én arbeidsplass.

Fetsund Lenser ble fredet etter kulturminneloven i 1989. Fredningsområdet er over 1 km langt på land, med over 20 bygninger, men mesteparten av det fredede området befinner seg ute i Glomma. Slik er det også i Sørum. Her krysser blant annet den storslagne Armadaen eller stengerekka elva, med 10 store steinkar.

Etter alt det frivillige arbeidet må det offentlige nå ta over stafettpinnen og bruke sterke, juridiske virkemidler for å frede Bingen lenser. Vi utfordrer politikere i Akershus fylkeskommune og stortingskandidater i fylket. Vern av Bingen lenser vil bare berike de nye museumsplanene for Fetsund Lenser. Hele anlegget er et kulturhistorisk minne om hvordan vi i nær fortid unyttet våre fornybare ressurser, vannfall og skog, til å bli grunnlaget for Norges viktigste næringveier.

Vi støtter lederen i Bingen lenseminneforening, Berit Leikhammer når hun sier: ”Bingen lenser er identitetsmarkør, turistmål, læringsarena for kommende generasjoner. Alt ligger til rette. Men det haster. Glomma venter ikke på at beslutninger om kulturvern skal tas. Vannføringen bryter ned jevnt og trutt. Snart er restene også borte. Bingen lenser kan bevares som et bærekraftig kulturminne, med røtter bakover i historien og med bruksområder som hører nåtida til.”

Dette er et leserinnlegg, skrevet av Øyvind Solum og Mette Sperre