Fotocredit:

Bli kjent med våre listekandidater

17. juni, 2015

Her kan du bli bedre kjent med våre topp 10 kandidater på fylkestinglisten 2015.
For fullstendig liste over våre 49 listekandidater, klikk her

1. Øyvind Solum,
Nesodden, 1965, Sosialantropolog

#cfwesenberg, #cfwesenberg

Kan du si noen ord om deg selv?
Jeg er 50 år, bosatt på Nesodden og har vokst opp i Oslo. Jeg har en mastergrad i sosialantropologi (med støttefag psykologi og religionshistorie). I dag er jeg fylkesleder og 1. kandidat i Miljøpartiet De Grønne Akershus og kommunestyrerepresentant samt1. kandidat for lokallaget vårt på Nesodden. Før har jeg jobbet som selvstendig næringsdrivende med messer, seminarer og events, pluss som redaktør og skribent. Har tidligere også jobbet som miljøarbeider for flyktninger og asylsøkere. Ellers er jeg også aktiv i en rekke organisasjoner.

Hva er du spesielt engasjert i?
Jeg er opptatt av grønn omstilling i kommunene hvor både fylke og kommune skal ta sin rimelige del av ansvaret for klimautfordringene. Vi må skape et samfunn som ikke går ut over det jorden klarer å gjenskape hvert år, slik at vi hverken stjeler fra dem som kommer etter oss, eller fra folk som bor i andre deler av verden. Vi kan ikke bygge vår velstand på at andre får svekket sine muligheter.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?
I fylkestinget vil jeg være opptatt av å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Akershus. Det innebærer blant annet sterk satsning på kollektivtransport og tilrettelegging for gange og sykkel. Vi må ha en nullvisjon for bygging på dyrket mark og fylket må gå foran i klimaarbeidet. Vi må ha større fokus på grønn tettstedsutvikling og det må være mer fokus på livskvalitet fremfor økt forbruk. Ideen om at vi i Norge skal fortsette å bli rikere og forbruke stadig mer er faktisk i ferd med å undergrave neste generasjons mulighet til å oppleve en tilsvarende velferd. Miljø og solidaritet er dermed to sider av samme sak, og jeg vil jobbe for at Akershus skal være en pådriver i det grønne skiftet som er nødt til å komme.

2. Kristin Antun,
Nannestad, 1980, Flyktningkonsulent

#cfwesenberg, #cfwesenberg

Kan du si noen ord om deg selv?
Jeg bor i Åsgreina i Nannestad, men er fra Kløfta i Ullensaker. Til daglig jobber jeg som flyktningkonsulent i Nannestad kommune, og har en mastergrad i Peace- & Conflict-studies med fokus på Midtøsten/Islam.

Hva er du spesielt engasjert i?
Jeg er opptatt av at samfunnet må dreies i en retning der vår levemåte ikke lenger går på bekostning av andre. Vi må i mye større grad ta vare på livsgrunnlaget vårt, og ta beslutninger basert på hva som er bra for folk, dyr og klode, nå og i framtiden.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?
Jeg vil jobbe for at kollektivtilbudet skal bli så bra at innbyggerne i Akershus i stor grad vil velge dette fremfor privatbil. Jeg vil også jobbe for at byer og bygder skal bygges ut på en slik måte at vi verner matjord, naturverdier og friluftsarealer. Jeg vil også jobbe for god folkehelse gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid.

3. Nikki Schei, Bærum,
1962, Selvstendig næringsdrivende

Nikki 2

Kan du si noen ord om deg selv?
Jeg er 52 år, kommer fra Hosle/Bærum og er utdannet siviløkonom ved NHH. I dag jobber jeg som selvstendig næringsdrivende.

Hva er du spesielt engasjert i?
Jeg er opptatt av hvordan vi skal skape fremtidens næringsliv, kollektivtrafikk/samferdsel og skole/utdanning.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?
Jeg vil ta med meg mitt store engasjement for at Akershus skal skaffe ungdommen god utdanning, at arealplanleggingen faktisk tar vare på matjorden vi har i fylket og at vi finner nye løsninger og tilbud innenfor kollektivtrafikk!

4. Ingunn Bohmann,
Ås, 1975, Skogøkolog
Ingunn (1) (1)
Kan du si noen ord om deg selv?
Jeg er opprinnelig fra Jar, men jeg har bodd i Ås de siste 12 årene. Jeg har to snart voksne barn, og en hund jeg elsker å være ute på tur i naturen sammen med. I tillegg håper jeg og kunne bidra til å gjøre verden litt bedre, gjennom å jobbe med politikk. Jeg har vært medlem i MDG i snart tre år. Jeg flyttet til Ås for å studere skogøkologi ved Institutt for naturforvaltning på NMBU, og før dette er jeg utdannet produksjonsgartner i Oslo. Nå jobber jeg som studierådgiver ved Institutt for Internasjonale Miljø- og utviklingsstudier ved NMBU.

Hva er du spesielt engasjert i?
Jeg er engasjert i at vi skal ha mest mulig norsk produksjon, spesielt av mat, og jordvern er en svært viktig sak for meg. I Akershus har vi mye produktiv matjord å ta vare på! I tillegg er jeg veldig opptatt av natur og biologisk mangfold, og mener det er svært viktig at vi forvalter naturen og grøntområdene på en god og bærekraftig måte rundt om i Akershus kommunene. Jeg mener at naturen og dyrene som er en del av den har en egenverdi, og dessuten er det viktig for oss mennesker å ha tilgang på fri natur i nærheten av der vi bor. Både matjord og natur står i fare i årene fremover, der det er bestemt at en del kommuner i Akershus skal ta unna en del av befolkningsveksten for Oslo området. Det er viktig at vi politikere sørger for at denne veksten blir bærekraftig og kontrollert, og at den ikke får negative konsekvenser for viktige naturressurser i kommunene.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?
På fylkestinget ville jeg ønske å bidra til arbeidet for at Akershus blir et grønnt, bærekraftig og velfungerende fylke, på alle plan. Jeg vil være med på å sørge for at en god klimaplan er overordnet utbygging og samferdsel, og vil jobbe for at man forvalter fylkets skoger og natur på en god måte. Det er også viktig at vi gjør det lettere å ferdes uten bil i Akershus, og mener at et enda bedre og mer miljøvennlig kollektiv tilbud må på plass. Jeg vil også jobbe for et overordnet vern av matjorda i Akershus. Jeg tror jeg vil kunne bidra både med engasjement og kunnskap hvis jeg hadde fått en plass på tinget!

5. Signe Bakke Johannessen,
Bærum, 1992, Student

signe bakke johannessen

Kan du si noen ord om deg selv?
Jeg er 22 år og oppvokst på Kolsås. Nå studerer jeg samfunnsgeografi på Universitetet I Oslo, og har arbeidserfaring fra Den norske kirke.

Hva er du spesielt engasjert i?
Overgangen fra bilsamfunnet til kollektivsamfunnet.
Når befolkningsveksten går så tydelig i én retning, er det naivt å tro at vi kan fortsette med den lite plasseffektive løsningen det er å kjøre bil overalt. Det er ikke bare det at å bedre kollektivtilbudet betraktelig er en absolutt nødvendighet for å greie å holde oss til togradersmålet. Det er også en måte å videreutvikle et samfunn der vi finner de beste løsningene sammen, ikke hver for oss.

Psykisk helse
At psykisk helse skal bli tatt på alvor både i grunnskolen og i videregående skole. Vi må øke tilstedeværelsen til helsesøstrene/brødrene slik at dette blir et reellt tilbud for ungdom som sliter og ikke et høyterskeltilbud som forutsetter at man kan planlegge når man har behov for omsorg (noe man i praksis må i dag når hjelp er tilgjengelig noen få timer i uka).

Bevaring av matjord og grøntområder
Disse områdene er verdifulle, både fordi de er nyttige for oss og fordi de er vakre. De kan ikke gjenskapes når vi først har ødelagt dem. Derfor må vi bygge tett der vi allerede har mange folk og la grøntområder være grøntområder.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?
Jeg ønsker å bidra med perspektivet til en 22-åring. Jeg skal forhåpentligvis leve på jorda fram til rundt år 2080 og er oppriktig bekymra for hvordan fylket mitt kommer til å se ut når jeg dør. Som 22-åring har jeg også lite politisk erfaring, men jeg ser fram til å lære veldig mye på kort tid!

6. Ernst-Modest Herdieckerhoff,
Lørenskog, 1964, Prest
Ernst-Modest Herdieckerhoff

Kan du si noen ord om deg selv?
Jeg er født i Giessen i Tyskland og har studert teologi. Nå jobber jeg som prest i Skårer menighet på Lørenskog. Tidligere har jeg også hatt prestestillinger i Tromsø og Stadthagen i Tyskland.

Hva er du spesielt engasjert i?
Generelt: fred, rettferdighet, bevaring av skaperverket.
Konkret: Jeg er opptatt av å få A-husbanen på plass fra Oslo til Kjeller. Jeg er også opptatt av å skape og bevare grønne arealer i tettbegygde områder. Jeg tror på frivillighet som et fundament for medmenneskelighet. Penger er viktig, men mennesker trenger mer enn det.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?
Å jobbe med Romeriksbanen ville vært første prioritet sammen med annen samferdsel og selvfølgelig kampen mot utbygging av E-18. Skole og kulturpolitikk ligger også hjertet mitt nært så det hadde vært naturlig at jeg også ville fokusert på dette.

7. Suaad Abdi Farah,
Vestby, 1963, Hjelpelærer
Suaad Abdi Farah Vestby

Kan du si noen ord om deg selv?
Jeg kom til Norge som flyktning fra Somalia i 1989, er 52 år, gift og har fire barn. Min utdannelse som jordmor fra Somalia ble ikke godkjent i Norge, men jeg har jobbet innen eldreomsorgen, på bofellesskapet for enslige mindreårige asylsøkere i Vestby, og på Bjørlien barneskole. I tillegg har jeg en deltidsstilling som konsulent for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i Follo. Viktige deler av jobben er introduksjonsprogrammet for flyktninger og asylsøkere og å forebygg kjønnslemlestelse av jenter og kvinner.
Jeg har tidligere vært med i Venstre. Etter at jeg ble kjent med De Grønnes politikk for solidaritet, både internasjonalt, med naturen og dyrene, er jeg ikke i tvil om å ha valgt rett parti.

Hva er du spesielt engasjert i?
I 2008 tok jeg initiativ til å etablere Vestby Internasjonale Kvinnegruppe, hvor formålet er at norske og innvandrer kan bli kjent og danne nettverk. Vi har møte med ulike tema den siste torsdagen i måneden på Seniorsenteret i Vestby.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?
Vi har bare én klode. Vi kan derfor ikke fortsette med dagens kamp om ressursene, hvor krig og flyktningstrømmer, overforbruk, klimaendringer, og tap av matjord og rent vann ødelegger for generasjonene etter oss.


8. Kent Giskeødegård,
Skedsmo, 1982, Service-elektroniker
Skjermbilde 2015-04-17 kl. 15.49.03


9. Anne Hilde Røsvik,
Asker, 1969, Biolog

anne hilde

Kan du si noen ord om deg selv?
Jeg er født og oppvokst i Telemark, men flyttet til Oslo da jeg var 18 år og deretter til Asker da min datter skulle begynne på skolen. Jeg er utdannet biolog, cand. scient i fysiologi og har erfaring fra legemiddelbransjen. Nå jobber jeg på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten med medisinsk informasjon til helsepersonell via www.helsebiblioteket.no

Hva er du spesielt engasjert i?
Jeg er svært engasjert i dyrevern, bevaring av natur og biologisk mangfold, samt få framkommelighet for sykkel, spesielt transportsyklister, til å bli prioritert. Jeg er også opptatt av at vi må se på hvordan vårt forbruk påvirker natur og livet til mennesker og dyr ellers på kloden.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?
Der vil jeg jobbe for å bidra til redusert kjøttforbruk i fylket, for dyrene, for arealbruk av regnskog og annen natur og ikke minst for klima. Jeg vil arbeide for gode sykkelveier, som skal være like fine og prioriterte som motorveier har vært for biler de siste årene. Vi trenger gode verneplaner for alle våre truede arter. Regionen vi bor i har flest rødlistede arter i hele Norge og vi må få på plass et mer forpliktende vern av leveområdene deres.

10. Shabana Rehman Gaarder,
Oppegård, 1976, Kunstner

Shabana

Kan du si noen ord om deg selv?
Jeg er 39 år og fra Oppegård. Jeg jobber som forfatter, journalist og kunstner.

Hva er du spesielt engasjert i?
Dyrevelferd, oppvekstmiljø – fra vugge til grav samt søppel, avfallshåndtering og gjenbruk.

Hva ønsker du å bidra med på fylkestinget?
Forplikte fylket til korte og langsiktige grønne løsninger på all nødvendig vekst og omsorg. Vi trenger grønn bevissthet på alle avgjørelser. Overflod er ikke alltid penger. For meg betyr grønn vekst å bli rik på innhold og samhold, menneskelige ressurser og at man får et varmere samfunn.