En bærekraftig næringspolitikk

Akershus MDG har en helhetlig plan for fylket de neste fire årene. En av sakene vår toppkandidat Nikki Schei brenner mest for er næringspolitikken.

Vi trenger en helhetlig næringspolitikk som bygger på fremtidens arbeidsplasser og miljø, og som ikke bidrar til overproduksjon og økt belastning på ressurssgrunnlaget vårt

Noen av løsningene Akershus MDG ser for seg er en kraftfull satsning på miljøteknologi, grønn innovasjon og bærekraftig produksjon og handel. Men ingen av disse løsningene fungerer like sterkt alene. Derfor vil vi også jobbe for økt tilgang til lærlingeplasser, ordninger som stimulerer bedrifter som tar miljøhensyn og større investeringer til kunnskapsbasert industri.

Nye og innovative bedrifter og gründere er en viktig faktor for å få til et næringsliv basert på fremtiden. Derfor er foreslår Akershus MDG en støtteordning for de som vil starte egen bedrift eller vil ta etterutdanning for å øke sin kompetanse. Dette i kombinasjon med lokale småbedriftssentere som kan bidra med nettverk, rådgivning og støtte til lokale gründere og nyskapende bedrifter.

Akershus MDG ser for seg et arbeidsliv der alle kan bidra i verdiskapningen og det sosiale livet arbeidslivet skaper, og vil legge til rette for at alle kan bidra med det de kan. Dette gjelder uansett kjønn, alder, arbeidskapasitet, nasjonalitet eller grad av funksjonshemming.

Som et tiltak for å øke kreativiteten og minke stressen blant befolkningen i fylket vil vi jobbe for prøveordninger med 6-timersdagen, uten å øke bruken av ufrivillig deltid i det offentlige. Dette vil øke mulighetene for mer tid til familie og frivillig arbeid og, mest sannsynlig, derfor senke stressnivået og som i sin tur gir færre sykedager og en sunnere arbeidsliv.