Enstemmig fylkesting vedtok å minimere salting.

Et enstemmig fylkesting vedtok i går å redusere saltingen av fylkes-og riksveier i Akershus til et minimum.Vedtaket ble fattet etter at Glenn Kulleberg, Ski, fremmet innbyggerinitiativ med over 800 underskrifter vinteren 2011. Da saken ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen onsdag 14. mars hadde saksbehandler kun innhentet informasjon fra Statens Vegvesen, og rådmannens innstilling var at man skulle overlate denne type avgjørelser til Vegvesnet.

Akershus MDG påpekte ovenfor utvalget før 14.mars at saksbehandlingen ikke oppfylte forvaltningslovens §17, om at enhver sak skal belyses så godt som mulig før et vedtak fattes, og at man måtte innhente naturfaglige råd, samt forholde seg til naturmangfoldloven. «Vi er glade for at fylkestingsrepresentantene har vurdert saken nøyere, i henhold til de manglene vi påpekte. Vedtaket som ble enstemmig vedtatt i går bærer tydelig preg av våre innvendinger mot rådmannens orginale vedtaksforslag. Dette viser nok en gang at det nytter å si i fra» uttaler Trude Blomseth Thy, leder for Akershus Miljøpartiet De Grønne.
Uttover å slå fast at bruken av veisalt skal reduseres til et minimum, sier vedtaket at det mest miljøvennlige midlet bør benyttes når fjerning av snø og is i veibanen er påkrevd. Vedtaket sier også at Statens vegvesen skal dokumentere utvikling av saltbruken på riks-og fylkesveiene i Akershus, og at nye kontrakter må inneholde klare krav til å holde saltbruken minimal. Årlig saltbruk skal rapporteres til hovedutvalg for samferdsel, og man skal ivareta prinsippene for beslutningstaking som nevnes i naturmangfoldsloven.
I tillegg til dette skal det fremmes en ny sak for fylkestinget, som belyser i hvilken grad fylkeskommunen kan unngå salting.