Fylkesprogrammet for Akershus er klart

Her kan du lese Akershus MDGs fylkesprogram for perioden 2015-2019. Programmet må ses som et supplement til det nasjonale arbeidsprogrammet. Lokallagene i Akershus vil supplere med valgprogram for egne kommuner.

En grønn visjon for Akershus

Miljøpartiet De Grønne setter samspillet mellom mennesker, natur og biologisk mangfold i sentrum for politikken. Vi vil ha et Akershus som bevarer landbruk og grønne områder, som tar vare på og utvikler lokalsamfunn og lokalt næringsliv. Vi ønsker et Akershus som ikke er avhengig av bilen og hvor flest mulig tilbud er innen gå-, sykkel- eller kollektivavstand. Vi vil løfte Akershus videre som et godt bærekraftig fylke og ta vare på de kvalitetene vi setter pris på ved Akershus, inkludert frodig natur og rike bygder. Kommunene i Akershus må ikke legge opp til å være forsteder, sovebyer, gjennomgangsårer og innfartsparkeringer for storbyen Oslo, mens vi lar natur og biologisk mangfold ødelegges og bygges ned. Vi vil ta vare på den naturen som finnes, og vi må finne måter å gjøre byområdene våre grønnere. Vi ønsker et forebyggende helsevesen for alle, en skole hvor alle skal trives og et mangfoldig og inkluderende kulturliv.

Målet er en situasjon der rovdrift på livsgrunnlaget, klimagassutslipp, sosial urettferdighet og uetisk behandling av dyr er erstattet med en ydmyk holdning overfor naturen og et fokus også på kommende generasjoners behov. Menneskeheten kan ikke forbruke mer ressurser eller ha større utslipp enn kloden gjenskaper og absorberer. Vi må endre økonomien radikalt før klimaendringer, tap av naturmangfold og forurensning endrer våre livsvilkår dramatisk.

Viktig for oss er derfor:

1. Klima og vern av biologisk mangfold som ramme for all politikk.

Et sentralt prinsipp for MDG er at vi ønsker et samfunn hvor de som kommer etter oss får like bra eller bedre forutsetninger enn vi selv har hatt. Vi vil legge til rette for at folk kan ha tro på fremtiden. Da må vi ha et samfunn som lærer og utvikler seg, og som ikke henter ut flere ressurser enn det jorden til enhver tid klarer å gjenskape, eller at vi forurenser mer enn vi selv og naturen klarer å rense i løpet av et år. Kommunene og fylkeskommunen må ha forpliktende klima- og energiplaner, som setter rammer for annen politikk. Det er i kommunene det grønne skiftet skjer.

2. Grønne kommuner, bærekraftige lokalsamfunn og grønn tettstedsutvikling.

Hvis det blir slik at tettstedene og byene i Akershus fortsetter å vokse, må det skje på måter som er i tråd med fylkets grønne særpreg. Å bo tett kan ikke bety å primært være omgitt av asfalt, betong og støy. I størst mulig grad bør hus bygges etter miljøvennlige prinsipper, og vi må ta med oss det grønne inn i byområdene. Med kreativ bruk av tilgjengelige flater kan byer og tettsteder få et helt annet preg enn i dag. Grønne omgivelser er viktige for folks helse. Miljøpartiet De Grønne vil utvikle lokalsamfunn som er gode å vokse opp i og leve i, både for gammel og ung. Vi må bygge fremtidssamfunnet nå.

3. Jordvern og matsikkerhet

Akershus er Norges viktigste kornfylke og har noen av våre beste landbruksarealer. Samtidig blir enorme arealer bygd ned hvert år, og Norge importerer mer og mer mat, og store deler av det vi trenger til dyrefôr. Vi har ikke lenger beredskapslagre for korn, og blir stadig mer sårbare – fordi vi er vant til at med nok penger får vi alt vi trenger på supermarkedet. MDG har en nullvisjon for nedbygging av matjord, og mener at vi må bruke flere tilgjengelige arealer også innenfor bygrensene til dyrking – både for matsikkerhet og trivsel. Kommunene kan ikke ha frihet til å lage arealplaner som er ødeleggende for fellesskapets langsiktige interesser.

4. Samferdsel og kollektivsatsning

All trafikkvekst må skje gjennom kollektivtransport eller med sykkel og gange. Om alle skal bo i villa, eller spredt rundt på andre måter, vil det være urealistisk å skape et godt nok kollektivtilbud eller at mange nok tilbud finnes innen gang- og sykkelavstand. Dagens kollektivtilbud er likevel sterkt underdimensjonert, selv i dagens bilsamfunn. En massiv satsing kreves. Mesteparten av pengene som i dag går til å bygge nye motorveier må gå til å bygge ut kollektivtilbudet slik at folk føler at det er et reelt og godt alternativ, både når det gjelder tilgjengelighet, lettvinthet, komfort og pris. Det må bygges flere gang- og sykkelveier, og skapes bilfrie sentra, foruten at det må bygges helårs ekspress-sykkelveier slik at dette oppleves som reelle og gode alternativer til å kjøre bil. Elsykkel gjør dette stadig mer aktuelt.

5. Livskvalitet fremfor økonomisk vekst

Siden 80-tallet har ikke livskvaliteten økt, selv om forbruket har økt enormt. Vårt forbruk er drivende for klimaendringer og ressursutarming. Kan vi forvente at andre deler av verden vil bremse sitt forbruk, mens vi øker vårt? Vi mener livskvalitet må prioriteres fremfor forbruksvekst. Hva skaper det gode samfunn? Og hvordan kan vi heller skape grønne arbeidsplasser, som støtter opp under en fremtidsrettet utvikling?

Les hele fylkesprogrammet for Akershus her.

Les pressemeldingen her.

MDGs nasjonale Arbeidsprogram og Prinsipprogram finner du her.

For mer info, kontakt:
Øyvind Solum, leder av programkomiteen og nestleder i Akershus MDG, tlf. 909 95 595.
Carl Johansen, pressekontakt, tlf. 957 25 414.