Ja til flere naturreservater i Akershus

Østmarka illustrasjon Krokvann 

De Grønne vil verne mer av norsk natur. Hittil er en betydelig del av høyfjellsnaturen vernet, men lite av skog og andre naturtyper der de økonomiske interessene er større.
Miljøpartiet De Grønne vil verne minst 10 % av den produktive skogen nasjonalt, og vesentlig øke vernet av andre naturtyper under skoggrensa, som vassdrag med kantsoner.
I Akershus mener vi at prosenten bør være langt høyere, siden vi er en region med stort biologisk mangfold, men også en region med større press for nedbygging enn andre deler av landet. SSB (statistisk sentralbyrå) forventer en befolkningsøkning på 350.000 mennesker i Oslo og Akershus i løpet av ca 20 år. Vi har dermed et særlig ansvar for å styre denne utviklingen, og ta vare på de verdifulle naturområdene vi har i dag. Dette er nødvendig både av klimahensyn, for å ta vare på det biologiske mangfold, og for livskvaliteten for våre etterkommere.

Akershus Miljøpartiet De Grønne er glade for at Fylkesmannen i Oslo og Akershus er i gang med å opprette åtte naturreservater etter naturmangfoldloven. Disse åtte områdene, med særlige naturkvaliteter er:

– Blåfjell (1931 daa), Asker og Røyken kommuner

– Garlaushøgda (575 daa), Bærum kommune

– Ringsås (680 daa), Bærum kommune

– Lillomarka (3142 daa), Oslo og Nittedal kommuner

– Prekestolen (556 daa), Gjerdrum og Nittedal kommuner

– Glitrelia (379 daa), Nittedal kommune

– Rudskampen (1201 daa), Nannestad kommune

– Snellingsrøysa (2902 daa), Nannestad og Lunner kommuner

Vi støtter opprettelsen av de åtte foreslåtte områdene, men mener dette antallet og arealet er alt for lite.  Det opprinnelige forslaget var 28. Derfor henstiller vi fylkesmannen om å gå videre også med disse. Vi ber generelt om at det bør opprettes naturreservater som større sammenhengende naturområder. Skogen huser mange av de truede artene våre, og vern av biologisk mangfold krever vern av leveområder.  Det er en forutsetning at vi mennesker klarer å la noen naturområder være mest mulig fri for inngrep.

Det har blitt stadig vanligere å omtale mye av det som foregår av naturødeleggelser i dag som ecocide – eller masseødeleggelse av økosystemer. Ferske rapporter, referert blant annet i Science, viser at arter i dag utryddes ti ganger raskere enn vitenskapen hittil har trodd, og tusen ganger raskere en normalt. Dette er blant de aller viktigste utfordringer i vår tid, og noe som all generell politikk må ta inn over seg og forholde seg til. Innsatsen for å gjenopprette økosystemer som allerede er ødelagt av forurensning eller inngrep må derfor også økes. I tillegg til å forvalte arealene på bærekraftig vis, må vi styrke innsatsen for å verne enkeltarter som er truet av utryddelse. Områder som foreløpig er relativt godt bevart må gis særlig vern, for å sikre at vi bringer denne arven videre til våre etterkommere.

Vi vil legge til en sak som ikke er helt det samme men som er svært parallell, og som bør få mer oppmerksomhet. Tiden er overmoden til at indre deler av Østmarka skal gjøres til nasjonalpark. Her er det store naturområder tett på Oslo, og som trenger sterkere vern enn i dag for å fremme friluftsliv, naturopplevelse og folkehelse – foruten at den har en verdi i seg selv, utover den umiddelbare nytteverdi den måtte ha for oss. Vi ønsker dessuten å ta vare på ulvefamilien som finnes der, og øvrige rovdyr. Selv om vi her velger å trekke frem et par ekstra verdifulle og sårbare arter vil likevel understreke at det er det totale naturmangfoldet som er hovedverdien.

Hilsen

Mette Sperre,leder i Akershus MDG
Mette Sperre,leder i Akershus MDG

Øyvind Solum, nestleder i Akershus MDG
Øyvind Solum, nestleder i Akershus MDG