Jordvern, Plansamarbeid og nye byer i Akershus

Jordvern er en av de viktigste sakene for Miljøpartiet De Grønne i Akershus. Det er likevel en av de vanskeligste sakene, siden store deler av befolkningen ønsker å bo på de samme 3% av Norges overflate som lar seg dyrke opp. Akershus er et av Norges største kornfylker, men blir i økende fart bygd ned av nye veier, industri og boligfelt. Kommunene ser det som lokale avgjørelser, som ingen andre har noe med. Resultatet er at vi knapt har mulighet til å oppfylle klimamålene vi har satt og at stadig mer verdifullt biologisk mangfold forsvinner – og at vi må importere mer og mer av maten vi spiser, inkludert store deler av dyrefôret. Matsikkerheten har dermed knapt vært dårligere i Norge, selv om det ikke ser ut til å bekymre en generasjon nordmenn som er vant til at all mat kommer fra supermarkedet, mens bønder bare er noen sutrete snyltere.

Akershus MDG mener at jordvern må ha høyeste prioritet. Det har likevel sine utfordringer at det forventes at 350.000 mennesker skal flytte til Oslo og Akershus de neste 20 årene. Om store deler av disse skal bo spredte småhus i Akershus vil det kreve enorme arealer, og det vil forsterke et bilbasert samfunn. All trafikkvekst må skje kollektivt, om vi ikke skal bli kvalt av veier, støy og forurensning. Det er dessuten ikke plass til flere biler gjennom Oslo, selv med de nye veiene som planlegges.

Det er litt av grunnen til at det ble igangsatt det som kalles Plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus. Man forsto at om kommunene i Akershus skulle fortsette å bygge som de er vant til så vil det være ødeleggende for regionen. Nå har Plansamarbeidet kommet med sin anbefaling om hva slags utvikling vi skal ha i Akershus i årene fremover. Den foreslår blant annet at det skal utvikles seks store byer som skal ta 90% av befolkningsveksten i sin kommune. Det er Asker, Lillestrøm, Jessheim, Sandvika, Ski og Ås. I tillegg skal det utvikles en rekke tettsteder i resten av kommunene som skal ta 80% av veksten i sine områder.

Deler av dette er fornuftig i et klima- og miljøperspektiv. Andre sider av dette er svært så lite grønt. I de områdene som defineres som utbyggingsområder – og de er ganske store – skal det bli lettere å bygge ut, selv om det finnes dyrket mark og verdifull skog. Det er heller ingen spesielle føringer om at disse voksende tettstedene og byene skal bli noe annet enn de vanlige, dominert av asfalt og betong. MDG mener at om vi skal bo tettere i fremtiden – som kan være fornuftig – så må også byer og tettsteder planlegges og bygges annerledes. Vi må ta vare på den dyrkete marken, også i bystrøk, og vi må gjøre byer og tettsteder miljø- og menneskevennlige ved materialbruk, utforming og ved mest mulig bruk av grønne tak og fasader – det som kalles vertikalt eller urbant landbruk. Akershus MDG kommer til å engasjere oss sterkt i alt av dette i tiden fremover!

Øyvind Solum, nestleder Akershus MDG

Les gjerne mer her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Dette-ma-skje-for-at-Oslo-og-Akershus-skal-takle-befolkningsveksten-7738153.html

http://plansamarbeidet.no/plansamarbeidets-forslag-til-horingsdokument/