Klimaregnskap og bærekraftrapport i Akershus gir håp

Akershus Miljøpartiet De Grønne har fått gjennomslag for at det nå for første gang er utarbeidet en bærekraftrapport med klimaregnskap over fylkeskommunens klimagassutslipp. Det er viktige verktøy for et reelt grønt skifte i fylket, og blir ennå viktigere når storfylket Viken etableres. Vi er glade for at det som en del av det også er et foreløpig miljø- og klimabudsjett, og at det er enighet om at bærekraftrapporten og klimabudsjettet for neste år skal utvides til å bli grundigere og gjelde flere sektorer. Bedre oversikt over utslippene gjør arbeidet mer målrettet, lar oss ta bedre beslutninger og kan inspirere kommunene i fylket

2. januar, 2018

Sist høst la Akershus fylkeskommune endelig frem sin første bærekraftrapport, noe som innebar et viktig skritt fremover for klima- og miljøarbeidet i fylket. Arbeidet med klimaregnskap og bærekraftrapport ble igangsatt etter at et verbalforslag fra oss i Miljøpartiet De Grønne ble vedtatt i 2015, første høst vi kom inn på fylkestinget. Dermed hyggelig å konstatere at administrasjonen har jobbet godt med dette, og at arbeidet har bred støtte i fylkestinget – noe vi også ser gjennom at flere partier har fremmet supplerende forslag. Parallelt har MDG foreslått og fått gjennomslag for tilsvarende rapporter i en rekke kommuner.

Som landets største fylkeskommune er likevel vi i Akershus en av de viktigste offentlige aktøren for om Norge skal lykkes med det grønne skiftet. Med etableringen av Viken, hvor Akershus slås sammen med Buskerud og Østfold, så vil vår politikk få enda større betydning. Om vi går foran, og tar med oss satsningen inn i Viken, vil vi være en motor overfor nasjonal politikk. I tillegg vil fylkets klima- og miljøarbeid legge grunnlag for tilsvarende satsninger i kommunene.

Så hvorfor er dette så viktig? Jo, for å gi vårt rimelige bidrag til at neste generasjon også skal få leve i en verden som er noenlunde trygg, og hvor de får noenlunde samme velferd og valgfrihet som oss, må vi gjøre det vi kan for å sikre at klimaendringene ikke løper løpsk og at vi har et samfunn som tar tilstrekkelig hensyn til arealene vi lever på, ressursene vi lever av, og alt det andre som er livsgrunnlaget vi bygger livene våre på, og som er forutsetning for alle kommende generasjoner.

Dermed må denne bærekraftrapporten bare være første del av en prosess. Vi har foreløpig ikke hatt veldig gode tall på hvilket bidrag Akershus fylkeskommune, og Akershus-samfunnet, har på klimautfordringene – eller klimaløsningene. Klimaregnskap og bærekraftrapport er viktige bidrag til det. Det hjelper lite å sette klimamål om vi ikke vet hva som er status og hvordan det vi driver med endrer situasjonen i positiv og eller negativ retning.

- Det er viktig at klimaregnskap og bærekraftrapport kommer sammen med økonomi- og handlingsplan, siden det er den tiden på året vi bestemmer rammene for det som skjer i året som kommer og kan justere kursen, om ting ikke går helt slik vi ønsker.

En nødvendig videreutvikling i år, som vi er svært glade for å ha fått på plass, er et miljø- og klimabudsjett for året som kommer. Selv om noe av dette er vanskelig å beregne nøyaktig vil det være et viktig hjelpemiddel for å se om vi går i den retningen vi har vedtatt. Klima- og miljøbudsjett innebærer altså at vi ikke bare skal se på status for utviklingen slik den har vært, men at vi også etter beste evne skal beregne klima- og miljøkonsekvensene av den utviklingen vi forventer i året og årene som kommer, og hvilken forskjell våre politiske vedtak får på utviklingen.

Så er det likevel ikke alt fylkestinget har direkte myndighet over. Selv om vi skulle gjøre alt riktig innenfor samferdsel, bygg og de andre feltene til Akershus fylkeskommune, så er det vel så viktig hva som skjer i det bredere Akershus-samfunnet. Men vår politikk kan påvirke mye av dette både direkte og indirekte, hvis vi bare har god nok oversikt. Derfor er det bra at det er vedtatt å utvide fokuset slik at neste bærekraftrapport også skal omfatte båt-trafikk, flyreiser og andre utslipp i tilknytning til Gardermoen, innkjøp, bygg og andre sektorer – og som sagt: inspirere kommunene til innsats og få dem med på laget.

Vi i MDG er glade for at det er stadig flere som ser at vi bør bidra med vår rimelige del av den globale dugnaden som iblant omtales som det grønne skiftet, og at et best mulig kunnskapsgrunnlag er nødvendig for at vi skal kunne ta best mulig informerte beslutninger – ikke bare for vår egen skyld, men også så vi kan se de som kommer etter oss i øynene og i det minste kunne si at vi gjorde så godt vi kunne. Så får vi håpe at vi også får med oss flere til å endre den reelle politikken, slik at vi ikke bare må klare oss med å si at vi kunne ha reddet verden, men at vi i stedet kan si at vi faktisk er på god vei til nettopp det.

Øyvind Solum, fylkesleder og fylkestingsrepresentant, Akershus MDG

Les rapportene her