Mer kollektivtrafikk gir bedre helse og miljø

Mette Sperre, nestleder i Akershus MDG

Økning i veitrafikk

Veitrafikken i Akershus fortsetter å øke, mer enn landsgjennomsnittet. Særlig gjelder dette privatbilismen: Over 6 av 10 innbyggere i Akershus eier sin egen bil og hver privatbil kjører mest i hele landet, nesten 14.000 km i året i snitt. Folk i Akershus er ikke miljøværstinger, men forholdene blir ikke lagt til rette for de rette valgene.

 

Oslopakke 3

Tettstedene i Akershus må få mye bedre kollektivdekning, internt og mot Oslo. For NSB og Jernbaneverket betyr dette både utvikling av Triangelet, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen. Ruter AS må opprette flere bussruter med høyere frekvens. T-banelinjene i Oslo må viderføres over fylkesgrensene og inn i Akershus, til Fornebu, Lørenskog og Rykkin. Prisene på kollektivreiser må senkes, ikke økes.

Midlene i Oslopakke 3 i Akershus må derfor vris fra utbygging av store veiprosjekter til utvikling av kollektivtrafikken og kollektivknutepunkter. Samtidig må gang- og sykkelveiprosjekter forseres kraftig.

 

Energi- og klimaplaner

Klimautslippene fra transportsektoren i Akershus er store. 50 – 60 % av klimautslippene i kommunene kommer fra veitrafikken. Kommunene har ingen sjanser til å nå målene sine i energi- og klimaplanene hvis det ikke tas et helt annet grep om utviklingen av kollektivtrafikken. Mye av veitrafikken i Akershus går inn og ut av Stor-Oslo som pendler- og jobbreiser.

For Akershus MDG er reduksjon i klimagassutslipp viktig. Men vel så viktig er den lokale forurensningen fra veitrafikk i form av NOx og svevestøv, samt asfaltstøv og veisalting. Det er påvist at denne forurensningen fører til dårligere helse for de som bor i sterkt trafikkerte strøk og at dyr og vegetasjon påvirkes negativt. Dessuten er støy fra veitrafikk mer helseskadelig enn vi før trodde.

 

Arealbruk

Alle privatbilene opptar store arealer til parkeringsplasser og veier, langt utover de store ferdselsveiene. Arealene kan heller brukes til grønne lunger enn plasskrevende parkeringplasser. Trafikksikkerheten vil øke. Reduserte mengder med kjøretøy vil skape langt bedre lokalmiljøer og tettsteder der det gode liv kan leves.

 

Nestleder i Akershus MDG, Mette Sperre.