Østmarka – en nasjonalpark rett utenfor døra

1462829_446448775460751_1341319678_o

Akershus Miljøpartiet De Grønne sier ja til opprettelsen av nasjonalpark i indre deler av Østmarka. Dette er den beste måten vi kan sikre at Østmarka bevares som friluftsområde og naturlandskap for kommende generasjoner.

 

I Østmarka ligger det siste skogslandskapet som representerer lavlandet på Østlandet og som er relativt fritt for menneskelig inngrep. De fleste nasjonalparker i Norge ligger høyt til fjells eller langt mot nord. Nasjonalpark i Østmarka vil fylle en mangel i nasjonalpark-systemet. Dette skoglandskapet er en del av vår nasjonale identitet, her har ”troll og huldre levd”. Dette er vår naturarv som vi ønsker å gi videre til kommende generasjoner.

 

Undersøkelser fra hele landet viser at det vi oftest søker i naturen er stillhet, fred og ro. Derfor står det i naturmangfoldloven at en nasjonalpark skal ”sikre en uforstyrret opplevelse av naturen”(§ 35). Nasjonalparkene har en generell helsefremmende effekt, både fysisk og psykisk. Dette er særlig viktig å tilby den voksende befolkningen i de to fylkene, Oslo og Akershus.

 

Oslo kommune ga derfor i 2013 grønt lys for å bruke 24 km2 av kommuneskogen sin til nasjonalpark. Sammen med det eksisterende naturreservatet, gir dette et vesentlig bidrag til parken. Miljøpartiet De Grønne vil utfordre kommunene i Akershus til å legge inn sine bidrag. Det gjelder Ski, Enebakk, Rælingen og Lørenskog kommuner. I Ski og Enebakk er dette også deler av kommunal skog, så her må tydligvis innbyggerne legge press på sine kommunestyrer. Ved et vern vil kommunene dessuten få en betydelig erstatning for å skjerme skogsarealene mot tekniske inngrep, noe flere gjør allerede i dag.

 

I dag er Østmarka beskyttet av markaloven som gir et godt områdevern. Men markaloven alene gir ingen beskyttelse mot tekniske inngrep i form av skogsbilveier og hogstfelter. Vi ønsker at du i Østmarka skal slippe overraskelser som at turområdet ditt plutselig har blitt hogstfelt eller at gjørmete skogsmaskinveier har ødelagt stien din. Najonalparken vil sikre veiløse, urørte naturområder. Vi er enige med Oslo kommune som sier at ”Østmarka kan bli en bynær og brukspreget nasjonalpark, der hovedformålet er ivaretagelse av naturverdier, rekreasjon og friluftsliv”. Allemannsretten må gjelde, men også friluftslovens § 11 om at alle brukergrupper skal ta hensyn til hverandre. Nasjonalparken må få en forvaltningsplan og en skjøtselsplan som alle andre verneområder, med midler fra myndighetene til å gjøre tiltak som fremmer friluftsliv og naturmangfold.

 

Akershus Miljøpartiet De Grønne mener en nasjonalpark i Østmarka vil øke attraksjonen til både Oslo og Akershus, som bolig-, fritid- og besøksområde. En rekke organisasjoner som Norges Naturvernforbund, Den norske Turistforening, WWF-Norge, FIVF, Norges Speiderforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund, samt Østmarkas Venner ønsker å få utredet nasjonalparkplaner for Østmarka. Jo større befolkningsveksten blir i vårt område, desto viktigere blir Østmarka som frilufts- og rekreasjonsområde. Vi vil ha nasjonalpark og spennende skognatur rett utenfor hovedstaden for all framtid!

 

 

 

 

 

Jon-Finngard Moe, Ski MDG13ae624

Mette Sperre, Akershus MDGMette_Sperre133X200