Regionalt plansamarbeid i Akershus-Oslo

Det er utarbeidet et drøftingsdokument for regionalt plansamarbeid mellom Oslo og Akershus, ledet av byråd for byutvikling i Oslo Bård Folke Fredriksen og ordfører i Akershus Nils Aage Jegstad.

byutvikling-lillestrøm-liten-935x380I dag bor mer enn 50 % av verdens befolkning i bystrukturer, og vi ser en økt tilflytting til byer og større tettsteder også her i Norge, med særlig vekst i  Oslo og Akershus. Veksten i kollektivtrafikken i Akershus er nå over 7 prosent, men med den ventede befolkningsveksten vil vi få kapasitetsproblemer hvis ikke kollektivtilbudet bygges ut ytterligere, anslagsvis en tredobling. Veksten i transportbehovet må tas kollektivt, hvis vi skal løse de utfordringene som kommer.

Derfor skal Oslo og Akershus sammen komme med et forslag for å bevege mot i en bærekraftig situsjon. Dette dokumentet som etter hvert vil munne ut i et planforslag til areal- og tranportstrategier
for Oslo og Akershus, er uhyre viktig for den videre utviklingen av regionen. Den regionale planen for Oslo og Akershus skal vedtas av Oslo bystyre og Akershus fylkesting etter høringsrunden i 2014. I Akershus styret er det kommunstyrerepresentant Øyvind Solum som koordinerer arbeidet, i Oslo bystyrerepresentant Harald Nissen og alle innspill som lokallagene og du som medlem har sender du til en av de.