Fotocredit:

Grønn transportvisjon for Bærum

Løsningen på bane- og bussproblemene i Bærum er ikke å legge opp til fortsatt bilavhengighet ved å bruke opp pengene på E18-utbygging. Vi vil omprioritere penger fra motorvei til et kjempeløft for kollektivtransport og miljø i Akershus.

9. juni, 2017

Bærum har et transportsystem bygget opp rundt bruken av bil, og er den kommunen med flest kjørte kilometer per innbygger i Norge.

- Kollektivtransporten fungerer ikke godt nok i Bærum i dag. Det er lett å skjønne at Bæringer heller tar bilen når det er sånn, men konsekvensen er dårligere luft, mer støy og mindre trygge skoleveier for barna som bor der.

Bærums eget klimapanel har påvist at utviklingen går i feil retning (se figur).

Utviklingen i valg av transportmidler i Bærum fra 2013-2015. Kilde: Ruter/Rapport fra Bærums klimapanel

I følge klimapanelet er dette en trend som ikke kan fortsette, dersom Bærum skal klare å øke livskvaliteten til sine innbyggere ved å blant annet kutte utslipp, eliminere køer og bidra til å bedre folkehelsen. Konklusjonen til klimapanelet er klar: Vi er nødt til å bo tettere, redusere privatbilismen, bruke andre typer transportmidler og sørge for at den transporten som skjer er utslippsfri.

- De Grønne vil forbedre E18, men primært omprioritere penger fra motorvei til et kjempeløft for kollektivtransport i Akershus. Vi foreslår tiltak som oppnår mye av det samme for en billigere penge, og får investeringsmidler til overs til kollektivsatsing

Dette vil vi gjøre i stedet for kjempeutvidelse av motorvei:

  • Kollektivfelt vestover på eksisterende E18, i tråd med Ruters og NHO transports ønsker
  • Prøve ut tiltakene anbefalt av Ruter og Statens vegvesen for å slippe bussen frem, som rushtidsbom på Vollsveien og kollektivfelt inn mot Bekkestua
  • Drastisk utvide og forbedre sykkelveinettet i kommunen og mot nabokommunene.
  • Elsykkelsatsing - støtteordning for privatpersoner og økt bruk i kommunal virksomhet
  • Utrede bybane Sandvika–Kolsås–Rykkinn–Bærums verk
  • Utrede tverrforbindelse for T-banen mellom Bekkestua og Lysaker

Regjeringen planer for E18 er å løse morgendagens problemer med gårsdagens løsningen. I konsekvensutredningen av E18 står det at utbyggingen gi samme eller dårligere fremkommelighet som i dag. Dette har også et samlet forskningsmiljø advart mot. Prosjektet vil rasere 220 eiendommer, og føre til voldsomme bompenger på opp til 200 kroner for å kjøre til Oslo. I tillegg vil det føre til mer trafikk, og fortsatt kø og kaos.

Ved å bruke opp pengene på E18-utbygging blir det mindre igjen viktige og mye mer lønnsomme investeringer i kollektivtransport for Bærums innbyggere de neste 15 årene. Miljøpartiet De Grønne vil videreutvikle den eksisterende veien fremfor å bygge ny. Slik kan vi bruke mye mindre penger på å oppnå mange av de samme miljømålene som ligger i dagens E18-planer

Dette vil vi gjøre med E18:

  • Videreutvikle den eksisterende veien fremfor å bygge ny.
  • Senke veien i terrenget noen steder, bygge støyskjermer og gjennomføre andre støy- og støvskjermingstiltak.
  • Sikre bedre fremkommelighet for buss på eksisterende lokalveier i stedet for å bygge Gjønnesdiagonalen og tunnel mellom Gjønnes og Strand
  • Bygge korte miljølokk, f.eks ved Blommenholm, Høvik og Strand, for å bryte opp veiens barriærevirkning.
  • Bruke et motorveifelt i begge retninger til ekspressfelt for kollektivtransport, skjermet fra av- og påkjøringsfelt
  • Innføre felt for næringstrafikk og samkjøring på eksisterende vei
  • Sikre Sandvika tilgang til fjorden ved å lede trafikken rundt byen i en utbedret ringvei nord for Sandvika, i stedet for å bygge veier oppå motorveitunnel.
  • Bygge en ekspressykkelvei mellom Asker og Lysaker, løftet over den øvrige trafikken, skjermet for støv og vintervær.