SAMFERDSEL

De overordnede målene i samferdselspolitikken i Akershus er å redusere transportbehovet mest mulig, at andelen gående, syklende og kollektivreisende skal være høyest mulig, og at alle transportformer har minst mulig utslipp. Dette kreveren god arealpolitikk med fortetting langs transportkorridorer og kollektivknutepunkt, utbygging av gang- og sykkelveier, utbygging og styrking av kollektivtrafikken, og satsing på nye fornybare energibærere som drivkraft for transportsektoren. Byer og tettsteder skal i størst mulig grad være bilfrie.

All økning i persontransport må skje gjennom kollektivtrafikk, sykkel og gange. Vi har ikke råd, verken økonomisk eller miljømessig, til å ta i bruk løsninger som raserer naturresurser, truer biologisk mangfold og svekker våre muligheter for et fremtidig bærekraftig samfunn. Miljøpartiet De Grønne mener det er store behov for satsinger på transport-infrastruktur, men at disse må føre til mer kollektivtransport og mindre biltransport. I byer er det naturlig å satse på god kollektivtrafikk, samkjøring, sykkel og gange. I landlige områder, hvor grunnlaget for dekkende kollektivtrafikk
er tynt, må det satses mer på el-biler, el-sykkel, sykkel og gange. Privatbilismens særfordeler sammenlignet med andre og mer bærekraftige alternativer må reduseres, slik at bærekraftig transport blir et foretrukket valg for flest mulig.
Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.41.11

Kollektivtransport er en miljøvennlig måte å reise på, og flere linjer, nytt materiell og ny teknologi skal gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. Det må investeres i bedre fremkommelighet for busser, da god framkommelighet er avgjørende for at kollektivtransporten skal være rask og pålitelig. Antall avganger må være så hyppige at en lett kan finne en rute som tar en fram til ønsket sted til rett tid. Prisene på kollektivtransport bør reduseres i en slik grad at det også blir et økonomisk attraktivt alternativ for brukerne.

I følge prognosene til Statistisk Sentralbyrå, basert på beregninger av forventet effekt av dagens politikk og utvikling, kan Oslo og Akershus få 350.000 nye innbyggere i løpet av de neste 20 årene. Om denne befolkningen i hovedsak skal komme seg til og fra jobben med bil, vil det på en del strekninger være behov for opptil 10-12 ekstra veibaner. Gjennom Asker og Bærum planlegges allerede en slik utvidelse, enda denne økningen av kjøretøy ikke vil få plass i Oslo. De grønne er derfor mot disse planene.

Mye av den økte befolkningsveksten er ventet i Akershus. Dette vil ventelig føre til en dramatisk økning i trafikk, utslipp, støy og utbygging av veiareal. Uten et langt sterkere fokus enn i dag på jordvern og helhetlig planlegging, er det sannsynlig at den antatte befolkningsveksten vil lede til nedbygging av store arealer som i dag er skog eller landbruksjord for å gi plass til nye boliger og veier. Økt satsing på tog og buss, samt økt tilrettelegging for gange og sykkel, er derfor en av Miljøpartiet De Grønnes viktigste saker.

Elektrisk sykkel er ofte et realistisk alternativ til bil. Tilrettelagte ekspress-sykkelveier bør være en hovedsatsning i årene fremover. Disse kan bli viktige trafikkårer mellom ulike bysentre i Akershus, samt mellom Oslo og Akershus.

Vi vil prioritere en ny Oslo-tunnel for tog for kapasitetsøkning ved utbygning av Intercitytriangelet, og ny tunnel for T-bane, siden kapasiteten også der er tilnærmet sprengt. Vi vil ha mest mulig godstrafikk over på jernbane, noe som betyr forsert utbygging av InterCitytriangelet, og vi vil stimulere til at busser og lastebiler kan bruke miljøvennlig drivstoff, som elektrisitet og biogass.

Andre viktige elementer for et bedre kollektivtilbud vil være: Ny bussterminal i Oslo, Fornebubane, samt flere fergeavganger og anløp – med elferger – i Oslofjorden.

En viktig satsning som bør utredes så snart som mulig er bygging av Romeriksbane som kan forbinde Ellingsrudbanen med Vestli/Grorudbanen, og knytte sammen flere av tettstedene i Nedre Romerike. Dette blir en videreføring av Ahus-banen til Lillestrøm og Kjeller. Nedre Romerike har generelt svært svak kollektivdekning, så grep må tas umiddelbart, blant annet ved å opprette direkte tverrforbindelser med buss mellom Nittedal og Skedsmo og andre sentrale områder.

Oslopakke 3 innebærer å bruke mange milliarder kroner på å tilrettelegge for biltrafikk frem til år 2027. Vi vil omdisponere ressursene fra veiprosjektene til en helhetlig samferdselspolitikk for Oslo- området, inkludert innfartsårene til og fra Akershus. Rushtidsavgift er et effektivt virkemiddel for å redusere kø og for å øke fremkommeligheten for vare- og kollektivtransport.

Skjermbilde 2015-04-17 kl. 13.19.46

 • Ha vesentlig billigere kollektivtransport. Billetten for skoleskyss må utvides til å gjelde som ordinært Ruter-årskort. 30-dagersbillett hos Ruter skal koste 200 kroner for ungdom og studenter. Sone 1-takst også for reiser gjennom to soner, og gjøre reiser utover to soner et pristrinn lavere.
 • Det bør være mulig å ta med sykkel gratis på all kollektivtransport, så sant det er plass.
 • Skrinlegge alle veiprosjekter med unntak av rene nærmiljø- og sikkerhetstiltak og veier der kollektivløsninger ikke utgjør noe reelt alternativ.
 • At by- og tettstedsutvikling skal planlegges for redusert behov for privatbil, fortrinnsvis med garasjeanlegg under eller utenfor bomiljøet.
 • Etablere bilfrie soner i byers og tettsteders sentrum, med bedre fremkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk.
 • Prioritere myke trafikanter i byer og tettbygde strøk ved å satse sterkt på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveier. Veiene skal være framkommelige hele året, også for funksjonshemmede.
 • Ha lavere fartsgrenser på veiene av hensyn til miljø, sikkerhet og støyreduksjon, særlig ved skoler, barnehager og boligområder.
 • At skoleelever skal ha rett til trafikksikre gang- og sykkelveier som skolevei.
 • Ha innfartsparkeringer i umiddelbar nærhet til kollektivtrafikk som ett
  av flere tiltak for reduksjon av bilbruk og som et tiltak for en reduksjon av klimagassutslipp med 40% innen 2020 og 90% innen 2050, sammenlignet med 1990-nivå.
 • Øke fokuset på trafikksikkerhet. Flere midtskillere på tofeltsveier i Akershus.
 • Innføre rushtidsavgift og økt bompengeavgift. Rushtidsavgiften bør bli en avgift som regionen disponerer og inntektene skal øremerkes til videre utbygging av kollektivtransport.
 • At kommunene i Akershus legger til rette for bruk av utslippsfrie kjøretøy, blant annet ved å bidra til at det blir bygget ladestasjoner for el-biler og el- sykler ved samferdselsknutepunkter, kjøpesentra o.l.
 • Ha sykkelparkering ved alle togstasjoner og større trafikk-knutepunkt for kollektivtransport.
 • Kreve at fylket, kommunene, Ruter og drosjeselskapene så langt det er mulig kjøper utslippsfrie kjøretøy når de fornyer bilparken.
 • Fortsatt tillate elbil i kollektivfelt. I tilfeller hvor veier utvides fra en til to kjørefelt i hver retning, må en alltid reserveres kollektivtransport, elbil og eventuelt “samkjøring” (for eksempel 3+ i bilen). Der hvor det allerede er to kjørefelt i hver retning skal det som hovedregel reserveres tilsvarende. Der hvor det er minst tre kjørefelt i hver retning og hvor kollektivfeltet begynner å fylles opp av elbiler (som E18 mellom Asker, Bærum og Oslo), skal normalen være at en fil reserveres for kollektivtrafikk, en for elbil og den siste til fossilbiler.
 • Bygge helårs ekspressykkelveier fra Follo, Romerike og Asker mot Oslo, og mellom større kollektivknutepunkt og bysentre i Akershus.
 • Tilrettelegge for flere bilkollektiv.
 • Gi støtte til infrastruktur og ombygginger slik at kollektivtransport kan drives med elektrisitet, biogass eller lignende. Dette gjelder både busser, ferger og hurtigbåter. I Oslofjorden må det umiddelbart settes i gang arbeid med å tilrettelegge for elferger.
 • Arbeide for forbedring av fergetilbudet over fjorden. Ingen ny bro over eller tunnel under fjorden, da det kan forsterke bilbruken og et bilbasert utbyggingsmønster, samtidig som det trekker penger fra viktige kollektivprosjekter. På grunn av trafikksikkerheten støtter vi likevel at dagens tunnel under Oslofjorden ved Frogn-Røyken får et nytt tunnelløp.
 • Si nei til ny E18-utvidelse i Vestkorridor Bærum/Asker.
 • At bruk av miljøskadelig veisalt erstattes med alternativer som sand, bedre brøyting og lavere fartsgrenser.
 • Etablere skiløyper fra bysentrum og tettsteder og ut i marka, for å legge bedre til rette for fysisk aktivitet som ikke er bilavhengig også om vinteren.
 • Det skal satses på bysykkelordninger i flere byer og tettsteder i Akershus.
 • Bevare og videreutvikle Kongsvingerbanen som lokalbanestrekning. Gjenopprette Guttersrud holdeplass.
 • Utrede at høyhastighets jernbane mellom Oslo og Stockholm blir lagt over Bjørkelangen i stedet for trinnvis utretting av Kongsvingerbanen.